Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm YEARFRAC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọng vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel.

Cú pháp: YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

Trong đó:

- start_date: Ngày bắt đầu cần tính số năm, là tham số bắt buộc.

- end_date: Ngày kết thúc muốn tính số năm, là tham số bắt buộc.

- basis: Cơ sở xác định cách đếm ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis =0 -> Cơ sở đếm ngày theo US(NASD) 30/360.

+ basis =1 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế/ năm thực tế.

+ basis =2 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế/ 1 năm 360 ngày.

+ basis =3 -> Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế / 1 năm có 365 ngày.

+ basis =4 -> Cơ sở đếm ngày theo EUROPEAN 30/360.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số sê – ri để thuận lợi cho quá trình tính toán.

- Tất cả các đối số của hàm nếu là số thập phân -> bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu giá trị start_date, end_date không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu basis nằm ngoài các giá trị 0 tới 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số năm tương ứng với khoảng thời gian sau:

Tính số năm tương ứng với từng khoảng thời gian

- Tại ô cần tính nhập công thức: =YEARFRAC(E7,F7,G7).

Tại ô cần tính nhập công thức =YEARFRAC(E7,F7,G7)

- Nhấn Enter -> giá trị tương ứng với 2 khoảng ngày trên là:

Nhấn Enter trả về giá trị tương ứng với 2 khoảng ngày

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp giá trị basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YEARFRAC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận