Hàm WEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự của tuần trong năm trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm WEEKNUM – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm WEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự của tuần trong năm  trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thứ tự của tuần trong năm của ngày cụ thể nằm trong tuần đó. Có 2 hệ thống được dùng trong hàm để xác định số thứ tự của tuần:

- Hệ thống 1: Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là 1.

- Hệ thống 2: Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên trong năm là tuần thứ nhất và được đánh số là 1. Hệ thống này được gọi là hệ phương pháp xác định trong ISO 8601 (đánh số tuần Châu ÂU).

Cú pháp: WEEKNUM(serial_number,[return_type])

Trong đó:

- serial_number: Là giá trị ngày trong tuần muốn tính số thứ tự của tuần, là tham số bắt buộc.

- return_type: Giá trị trả về của hàm, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua -> tuần bắt đầu vào chủ nhật và được đánh số là 1.

+ return_type = 2 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 1.

+ return_type = 11 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 1.

+ return_type = 12 -> tuần bắt đầu vào thứ 3 và được đánh số là 1.

+ return_type = 13 -> tuần bắt đầu vào thứ 4 và được đánh số là 1.

+ return_type = 14 -> tuần bắt đầu vào thứ 5 và được đánh số là 1.

+ return_type = 15 -> tuần bắt đầu vào thứ 6 và được đánh số là 1.

+ return_type = 16 -> tuần bắt đầu vào thứ 7 và được đánh số là 1.

+ return_type = 17 -> tuần bắt đầu vào chủ nhật được đánh số là 1.

+ return_type = 21 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số là 2.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri liên tiếp để thuận tiện cho quá trình tính toán.

- Nếu giá trị Serial_number nằm ngoài phạm vi cơ bản của giá trị ngày tháng -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu giá trị return_type không nằm trong các giá trị của nó như trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số thứ tự của tuần trong năm có chứa những ngày sau:

Tính số thứ tự của tuần trong năm có chứa những ngày sau

- Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKNUM(E7,F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =WEEKNUM(E7,F7)

- Nhấn Enter -> ngày 1/1/2016 nằm ở tuần thứ 1 trong năm:

Ngày 1/1/2016 nằm ở tuần thứ 1 trong năm

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp:

+ Giá trị serial_number là ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

+ Giá trị return_type nằm ngoài phạm vi các giá trị -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Giá trị serial_number là ngày không hợp lệ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm WEEKNUM trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận