Thay đổi chiều rộng của cột và chiều cao của hàng trong Excel

Mặc định độ rộng của cột và độ cao của hàng trong Excel có thể không phù hợp với dữ liệu mà các bạn nhập vào. Các bạn muốn thay đổi độ rộng, độ cao của hàng và cột để dữ liệu được hiển thị đầy đủ trên các ô trong Excel.

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn một số cách thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng trong Excel.

1. Thay đổi độ rộng của cột.

Thay đổi độ rộng bằng giá trị cụ thể

1. Chọn một hoặc nhiều cột các bạn muốn thay đổi độ rộng.

Chọn cột thay đổi độ rộng

2. Chọn tab Home, trong phần Cells các bạn chọn Format -> Column Width.

Column Width

3. Trong hộp thoại Column Width các bạn nhập giá trị độ rộng cho cột theo ý muốn. Sau đó nhấn OK.

OK

Lưu ý: Các bạn có thể thay đổi độ rộng của cột nhanh bằng cách, chọn một hoặc nhiều cột cần thay đổi độ rộng, nhấn chuột phải lên tiêu đề của các cột được chọn và chọn Column Width, và nhập giá trị độ rộng vào hộp thoại Column Width.

Column Width 2

Thay đổi độ rộng cột để tự động khớp với nội dung trong cột

1. Chọn một hoặc nhiều cột mà các bạn muốn thay đổi độ rộng.

2. Trong tab Home các bạn chọn Format -> AutoFit Column Width.

AutoFit Column Width

Cột sẽ tự động thay đổi độ rộng để khớp với nội dung có trong cột.

Tự động thay đổi độ rộng

Thay đổi độ rộng tất cả các cột trong sheet

1. Chọn biểu tượng như hình sau để chọn (bôi đen) toàn bộ các cột trong sheet. Các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + A.

Bôi đen toàn bộ cột

2. Đặt con trỏ chuột vào giữa 2 tiêu đề cột bất kỳ để xuất hiện biểu tượng con trỏ chuột như hình dưới:

Biểu tượng con trỏ chuột di chuyển

3. Nhấn và kéo chỉnh độ rộng cột phù hợp và thả con trỏ chuột, tất cả các cột khác đều có độ rộng bằng nhau và bằng với độ rộng bạn vừa chỉnh.

Di chuyển độ rộng của cột

Các bạn cũng có thể thay đổi độ rộng của từng cột bằng cách đặt con trỏ chuột lên đường ngăn tiêu đề với cột bên cạnh, sau đó di chuyển sang trái hoặc sang phải tiêu đề để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng của cột.

Thay đổi độ rộng của cột khác

2. Thay đổi độ cao của hàng.

Thay đổi độ cao bằng giá trị cụ thể

1. Chọn một hoặc nhiều hàng các bạn muốn thay đổi độ cao.

Chọn hàng để thay đổi độ cao

2. Chọn Home -> Format -> Row Height.

Row Height

3. Trong hộp thoại Row Height các bạn nhập giá trị để thay đổi độ cao cột và nhấn OK.

OK 2

Thay đổi độ cao của hàng để khớp với nội dung trong hàng

1. Chọn một hoặc nhiều hàng cần thay đổi độ cao.

2. Chọn Home -> Format -> AutoFit Row Height.

AutoFit Row Height

Kết quả sau khi tự động thay đổi độ cao khớp với nội dung trong hàng:

Kết quả

Thay đổi độ cao tất cả các hàng trong sheet

1. Chọn biểu tượng như hình sau để chọn (bôi đen) toàn bộ các hàng trong sheet. Các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + A.

Bôi đen toàn bộ hàng

2. Đặt con trỏ chuột vào giữa 2 tiêu đề hàng bất kỳ để xuất hiện biểu tượng con trỏ chuột như hình dưới:

Biểu tượng con trỏ chuột ở hàng

3. Nhấn và kéo chỉnh độ cao hàng phù hợp và thả con trỏ chuột, tất cả các hàng khác đều có độ cao bằng nhau và bằng với độ cao bạn vừa chỉnh.

Chỉnh độ cao

Các bạn cũng có thể thay đổi độ cao của từng hàng bằng cách đặt con trỏ chuột lên đường ngăn tiêu đề với hàng bên dưới (hoặc hàng bên trên), sau đó di chuyển lên trên hoặc xuống dưới tiêu đề để mở rộng hoặc thu hẹp độ cao của hàng.

Chỉnh độ cao ở hàng khác

Trên đây là các cách thay đổi độ rộng, độ cao của hàng và cột trong Excel, khi nào cần thiết các bạn đã có thể nhanh chóng thay đổi độ rộng, độ cao để phù hợp với dữ liệu của mình. Chúc các bạn thành công.

Bình luận (2)

  1. avatar
    Hoang quanon April 27, 2016

    Nếu làm xen kẻ một cột lớn, cột nhỏ thì phải làm sao

  2. avatar
    võ linhon August 11, 2017

    Muốn có hình vuông mũi tên trong cột excel khi hàng ngang dài mấy trăm tên dđể ko bị mất tiêu đề làm như thế nào

Viết bình luận