Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SMALL - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu.

Cú pháp: SMALL(array,k)

Trong đó:

- array: Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu muốn xác định giá trị nhỏ thứ k.

- k: Thứ tự (tính từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng dữ liệu cần trả về.

Chú ý:

- Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu  k ≤ 0 hoặc k vượt quá số điểm dữ liệu trong array -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Với n là số điểm dữ liệu ta có:

+ SMALL(array, 1) -> trả về giá trị nhỏ nhất trong array.

+ SMALL(array, n) -> trả về giá trị lớn nhất trong array.

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ thứ k theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nhỏ thứ k theo mô tả trong bảng

- Tính giá trị nhỏ thứ 2 trong array1. Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(C6:C10,2)

Tính giá trị nhỏ thứ 2 trong array1 =SMALL(C6:C10,2)

- Nhấn Enter -> giá trị nhỏ thứ 2 trong array1 là:

Giá trị nhỏ thứ 2 trong array1 là 26

- Tính giá trị nhỏ thứ 3 trong array2. Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(D6:D10,3)

Tính giá trị nhỏ thứ 3 trong array2 =SMALL(D6:D10,3)

Trong array2 có 2 phần tử giống nhau đều là 29 nhưng hàm vẫn sắp xếp theo 2 thứ tự, 1 giá trị nhỏ thứ 3 và 1 giá trị nhỏ thứ 4.

- Tính giá trị nhỏ thứ 6 trong array1. Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(C6:C10,6)

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Do mảng array1 chỉ có 5 phần tử nên không có giá trị nhỏ thứ 6 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SMALL trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận