Hàm DATEDIF - Hàm tính toán số ngày, tháng, năm giữa 2 ngày trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DATEDIF – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DATEDIF - Hàm tính toán số ngày, tháng, năm giữa 2 ngày trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán số ngày, tháng, năm giữa 2 ngày trong Excel. Hàm rất hữu ích trong các công thức cần tính số tuổi.

Cú pháp: DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

- start_date: Ngày đầu tiên hoặc đại diện cho khoảng thời gian đầu tiên muốn tính, ngày có thể nhập ở dạng chuỗi văn bản hoặc dưới dạng số sê ri.

- end_date: Ngày cuối cùng hoặc đại diện cho khoảng thời gian cuối cùng muốn tính.

- unit: Loại thông tin muốn trả về, gồm các giá trị sau:

+ unit = “Y” -> Trả về số năm trong khoảng thời gian.

+ unit = “M” -> Trả về số tháng trong khoảng thời gian.

+ unit = “D” -> Trả về số ngày trong khoảng thời gian.

+ unit = “MD” -> Trả về sự khác biệt giữa các ngày trong start_date end_date, không phụ thuộc tháng và năm.

+ unit = “YM” -> Trả về sự khác biệt giữa các tháng trong start_date end_date, không phụ thuộc ngày và năm.

+ unit = “YD” -> Trả về sự khác biệt giữa các ngày trong start_date end_date, không phụ thuộc năm.

Chú ý:

- Giá trị ngày tháng được lưu trữ dưới dạng số sê – ri trong Excel.

- Hàm DATEDIF rất hữu ích trong việc tính toán độ tuổi.

Ví dụ:

1. Tính các khoảng thời gian dựa vào tiêu chí theo bảng mô tả dưới đây với các tùy chọn của Unit.

Tính các khoảng thời gian dựa vào tiêu chí theo bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: DATEDIF(E7,F7,G7).

Tại ô cần tính nhập công thức DATEDIF(E7,F7,G7)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

2. Sử dụng hàm DATEDIF tính tuổi của những nhân viên sau:

Sử dụng hàm DATEDIF tính tuổi của những nhân viên sau

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DATEDIF(G7,NOW(),"Y").

Tại ô cần tính nhập công thức DATEDIF

- Nhấn Enter -> số tuổi của nhân viên là:

Nhấn Enter trả về số tuổi của nhân viên

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DATEDIF.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận