Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm WEEKDAY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm WEEKDAY - Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ trong tuần của 1 ngày tương ứng. Giá trị trả về là số nguyên từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ 7).

Cú pháp: WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

- serial_number: Giá trị ngày muốn xác định thứ, là tham số bắt buộc.

- return_type: Giá trị xác định kiểu trả về, là tham số tùy chọn có các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng chủ nhật) cho đến 7 (thứ 7).

+ return_type = 2 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 2) cho đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 3 -> Xác định giá trị = 0 (tương ứng thứ 2) cho đến 6 (chủ nhật).

+ return_type = 11 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 2) cho đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 12 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 3) cho đến 7 (thứ 2).

+ return_type = 13 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 4) cho đến 7 (thứ 3).

+ return_type = 14 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 5) cho đến 7 (thứ 4).

+ return_type = 15 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 6) cho đến 7 (thứ 5).

+ return_type = 16 -> Xác định giá trị = 1 (tương ứng thứ 7) cho đến 7 (thứ 6)

+ return_type = 17 -> Xác định giá trị = 1 (chủ nhật) cho đến 7 (thứ 7).

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri liên tiếp để thuận lợi cho quá trình tính toán.

- Nếu serial_number nằm ngoài giá phạm vi cơ bản -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

-  Nếu return_type nằm ngoài giá phạm vi các giá trị đã xác định ở trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm thứ của những ngày trong bảng sau theo các giá trị return_type khác nhau:

Tìm thứ của những ngày trong bảng sau theo các giá trị return_type khác nhau

- Tại ô cần tính nhập công thức: =WEEKDAY(E7,F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =WEEKDAY(E7,F7)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Với cùng 1 giá trị ngày nhưng kiểu trả về return_type khác nhau -> cho kết quả khác nhau:

Với cùng 1 giá trị ngày nhưng kiểu trả về return_type khác nhau - cho kết quả khác nhau

- Trường hợp nhập dữ liệu ngày sai, ở đây nhập giá trị tháng =15 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp nhập dữ liệu ngày sai - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu giá trị return_type vượt ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Nếu giá trị return_type vượt ngoài phạm vi các giá trị của nó - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WEEKDAY() trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận