Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FISHERINV - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FISHERINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi Fissher. Sử dụng hàm này để phân tích sự tương quan giữa 2 mảng dữ liệu, nếu y = FISHER(x) -> FISHERINV(y) = x.

Cú pháp: FISHER(y)

Trong đó:

- y: Giá trị số muốn thực hiện nghịch đảo của phép biến đổi Fissherinv.

Chú ý:

- Nếu y không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

- Phương trình biến đổi Fissherinv là:

\[x = \frac{{{e^{2y}} - 1}}{{{e^{2y}} + 1}}\]

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv

- Tại ô cần tính nhập công thức: =FISHERINV(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =FISHERINV(C6)

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv là:

Nhấn Enter trả về giá trị nghịch đảo của y sau khi thực hiện phép biến đổi fissherinv

- Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp y không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp y không phải dạng số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FISHERINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận