Google Assistant

Thủ thuật Google Assistant, hướng dẫn Google Assistant, tổng hợp các bài viết về Google Assistant

Cách dùng trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt

Cách dùng trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt

Giống như trợ lý ảo Siri trên iOS, Cortana trên Windows thì Android có Google Assistant. Nhược điểm lớn nhất khi dùng trợ lý ảo đó là ngôn ngữ được hỗ trợ bằng tiếng Anh và khó phát âm với người Việt.