Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn các thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word.

Các thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word bao gồm:

1. Chèn thêm hàng và cột.

- Chèn thêm cột vào trong bảng -> lựa chọn vị trí cột bên cạnh cột muốn chèn -> vào thẻ layout -> gồm có lựa chọn sau:

+ Insert left: Chèn thêm cột vào bên trái cột đã lựa chọn.

+ Insert right: Chèn thêm cột vào bên phải cột đã lựa chọn.

Vào thẻ layout - lựa chọn Insert left hoặc Insert right

- Ví dụ ở đây chèn thêm cột vào bên trái cột đã lựa chọn được kết quả:

Chèn thêm cột vào bên trái cột đã lựa chọn

- Chèn thêm hàng vào bảng: Lựa chọn hàng muốn chèn thêm hàng vào bên trên hoặc bên dưới hàng đó -> Chọn thẻ Layout -> gồm các lựa chọn:

+ Insert Above: Chèn thêm hàng vào bên trên hàng đã lựa chọn.

+ Insert Below: Chèn thêm hàng vào bên dưới hàng đã lựa chọn.

Chọn thẻ Layout - chọn Insert Above hoặc Insert Below

- Kết quả khi chọn Insert Above hàng được chèn phía bên trên hàng đã chọn:

Khi chọn Insert Above hàng được chèn phía bên trên hàng đã chọn

2. Xóa hàng, cột và bảng.

- Để xóa cột thực hiện như sau: Lựa chọn cột muốn xóa -> chọn thẻ Layout -> Delete -> Delete Columns:

Lựa chọn cột muốn xóa - chọn thẻ Layout - Delete - Delete Columns

- Để xóa hàng thực hiện như sau: Lựa chọn hàng muốn xóa -> chọn thẻ Layout -> Delete -> Delete Rows:

Lựa chọn hàng muốn xóa - chọn thẻ Layout - Delete - Delete Rows

- Để xóa toàn bộ bảng thực hiện như sau: Lựa chọn bảng muốn xóa -> chọn thẻ Layout -> Delete -> Delete Table:

Lựa chọn bảng muốn xóa - chọn thẻ Layout - Delete - Delete Table

3. Hòa và tách các ô trong bảng.

- Hòa ô trong bảng, ví dụ cột Quê quán có 2 giá trị là thái bình và quảng ninh muốn hòa 2 ô thực hiện như sau: Lựa chọn các ô cần trộn -> Layout -> Merge -> Merge Cells:

Lựa chọn các ô cần trộn - Layout - Merge - Merge Cells

- Kết quả sau khi hòa ô:

Kết quả sau khi hòa ô

- Trường hợp không muốn hòa ô, muốn tách các ô theo ý muốn. Ví dụ tách ô trong cột Họ tên và Ngày sinh: Lựa chọn các ô cần tách -> Layout -> Merge -> Split Cells:

Lựa chọn các ô cần tách - Layout - Merge - Split Cells

- Hộp thoại xuất hiện lựa chọn số cột và số dòng cần tách thành -> cuối cùng kích chọn OK:

Lựa chọn số cột và số dòng cần tách thành

Kích chọn Ok được kết quả

4. Tách bảng thành 2 bảng.

- Lựa chọn vị trí hàng mà từ hàng đó muốn tách thành 2 bảng -> chọn thẻ Layout -> Merge -> Split Table:

Chọn thẻ Layout - Merge - Split Table

- Kết quả bảng được tách thành 2 bảng bắt đầu từ hàng đã lựa chọn ban đầu:

Kết quả bảng được tách thành 2 bảng

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận