Hàm VAR - Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm VAR, Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Mô tả: Hàm thực hiện ước tính phương sau dựa trên mẫu từ một tập hợp cho trước. Các đối số của hàm có thể là số, tên hoặc mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Cú pháp: VAR(số 1,[số 2],...).

Trong đó:

- số 1: Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể, là tham số bắt buộc.

- [số 2],..: Là các đối số dạng số từ 2 -> 255 tương ứng với một mẫu của tập hợp, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- Do hàm VAR giả định các đối số là một mẫu của tập hợp, nếu dữ liệu là một tập hợp thì sử dụng hàm VARP để tính toán phương sai.

- Các đối số của hàm có thể là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

- Trường hợp các đối số là mảng hoặc tham chiếu các giá trị số hay tham chiếu mới được tính còn giá trị logic, văn bản, giá trị trống bị bỏ qua.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi hàm trả về giá trị lỗi vì không thể chuyển đổi các giá trị đó sang kiểu số.

- Nếu bạn muốn sử dụng các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào trong 1 tham chiếu để tính toán cần sử dụng thêm hàm VARPA.

- Phương trình của hàm VAR:

Công thức

Trong đó:

- x là trung độ mẫu AVERAGE (số 1, số 2, …).

- n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm VAR với các tham số sau:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =VAR(D6,D7,D8,D9).

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả giá trị hàm VAR là:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 3

Trường hợp tham số là giá trị trống hoặc không phải ở dạng số -> tham số bị bỏ qua:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 4

Trên đây là cách dùng và một số chú ý khi sử dụng hàm VAR, hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận