Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERCENTRANK.EXC - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: PERCENTRANK.EXC(array,x,[significance])

Trong đó:

- array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị, là tham số bắt buộc.

- x: Giá trị muốn xác định thứ hạng của nó trong tập dữ liệu, là tham số bắt buộc.

- significance: Giá trị xác định số chữ số của giá trị phần trăm trả về, là tham số tùy chọn, nếu bỏ qua mặc định là 3 chữ số.

Chú ý:

- Nếu giá trị mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu giá trị significance < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.

- Nếu x không khớp với giá trị nào của mảng -> hàm nội suy để xác định thứ hạng của giá trị.

Ví dụ:

Tìm thứ hạng của các giá trị mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm thứ hạng của các giá trị

- Tính thứ hạng của giá trị 12 trong mảng. Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.EXC(E6:K6,E7)

Tính thứ hạng của giá trị 12 trong mảng

- Nhấn Enter -> thứ hạng của giá trị 12 trong tập dữ liệu là:

Thứ hạng của giá trị 12 trong tập dữ liệu là 0.5

- Tính thứ hạng của giá trị 4.25. Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.EXC(E6:K6,E8)

Tính thứ hạng của giá trị 4.25

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Do giá trị 4,25 là giá trị không nằm trong mảng - hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Do giá trị 4.25 là giá trị không nằm trong mảng -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTRANK.EXC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận