Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Excel 2016

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Excel 2016

1. Cách kẻ bảng, tạo bảng trong Excel 2016

Lựa chọn vùng dữ liệu cần tạo bảng -> vào thẻ Insert -> Tables -> Table:

Lựa chọn vùng dữ liệu cần tạo bảng - vào thẻ Insert - Tables - Table

Hộp thoại Creat Table xuất hiện kích chọn OK:

Hộp thoại Creat Table xuất hiện kích chọn OK

Kết quả bạn đã tạo bảng dữ liệu với vùng dữ liệu đã chọn sẵn. Mặc định khi vùng dữ liệu của bạn không có tiêu đề bạn cần nhập lại nội dung tiêu đề cột:

Kết quả đã tạo bảng dữ liệu với vùng dữ liệu đã chọn sẵn

Trường hợp vùng dữ liệu đã chọn có chứa tiêu đề tích chọn mục My table has header để lấy dòng đầu tiên làm tiêu đề:

Trường hợp vùng dữ liệu đã chọn có chứa tiêu đề tích chọn mục My table has header để lấy dòng đầu tiên làm tiêu đề

Kết quả đã tạo bảng với tiêu đề có sẵn:

Kết quả đã tạo bảng với tiêu đề có sẵn

Sau khi tạo xong bảng bạn cần chỉnh sửa lại kiểu bảng -> kích chọn thẻ Design -> Quick Styles -> lựa chọn các mẫu, kiểu cho bảng của bạn:

Kích chọn thẻ Design - Quick Styles - lựa chọn các mẫu

Ngoài ra bạn có thể lựa chọn thêm tính năng khác cho bảng dữ liệu trong thẻ Design -> Tables Style Options:

- Header Row: Cho phép ẩn hoặc hiện tiêu đề của bảng

- Total Row: Cho phép ẩn hiện hàng tính tổng ở cuối bảng.

- First Column: Tạo định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.

- Last Column: Tạo định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.

Chọn thêm tính năng khác cho bảng dữ liệu trong thẻ Design - Tables Style Options

2. Chèn thêm hàng, cột trong bảng trên Word 2016

Cách đơn giản và nhanh nhất để tạo dòng cuối cùng của bảng bạn thực hiện đặt con trỏ chuột tại ô cuối cùng của bảng:

Đặt con trỏ chuột tại ô cuối cùng của bảng

Sau đó thực hiện nhấn phím Tab hàng cuối cùng được tạo:

Sau đó thực hiện nhấn phím Tab hàng cuối cùng được tạo

Trường hợp bạn muốn chèn thêm 1 hàng ở vị trí bất kì mà không phải vị trí cuối cùng của bảng -> đặt con trỏ chuột tại hàng liền kề hàng muốn tạo thêm -> chuột phải chọn Tables Row above:

Trường hợp bạn muốn chèn thêm 1 hàng ở vị trí bất kì

Ngoài ra bạn có thể vào thẻ Design -> Insert có các lựa chọn sau:

- Insert Cells: Chèn thêm ô

- Insert Sheets Rows: Chèn thêm hàng

- Insert Sheets Columns: Chèn thêm cột

- Insert Table Rows Above: Chèn thêm hàng phía trên ô chứa con trỏ chuột.

- Insert Table Column to the left: Chèn thêm cột vào bên trái vị trí đặt con trỏ chuột.

Ngoài ra bạn có thể vào thẻ Design - Insert

Với thao tác chèn thêm cột bạn thực hiện tương tự.

3. Xóa hàng, cột trong bảng trên Word 2016

Để xóa hàng và cột bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn hàng hoặc cột cần xóa -> vào thẻ Design -> Delete gồm các lựa chọn sau:

- Delete Cells: Xóa ô

- Delete Sheets Rows: Xóa hàng

- Delete Sheets Columns: Xóa cột

- Delete Table Rows: Xóa hàng của bảng

- Delete Table Column t: Xóa cột của bảng

Lựa chọn hàng hoặc cột cần xóa - vào thẻ Design - Delete

Tùy bạn muốn xóa hàng hay xóa cột lựa chọn các tính năng cho phù hợp.

Ngoài ra bạn thiết lập thêm một số tính năng khác trong thẻ Format:

Thiết lập thêm một số tính năng khác trong thẻ Format

Trên đây là hướng dẫn chi tiết Cách kẻ bảng - Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Excel 2016. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận