Hàm Find và Replace trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Find và Replace trong Excel.

1. Hàm Find ()

- Ý nghĩa: Dùng để xác định vị trí bắt đầu của chuỗi con trong chuỗi chứa chuỗi cần tìm. Giá trị trả về là số.

- Cú pháp: FIND (find_text, within_text [, start_num]).

Trong đó:

+ find_text: chuỗi cần tìm kiếm.

+ within_text: chuỗi chứa chuỗi cần tìm kiếm.

+ start_num: vị trí tìm kiếm.

- Ví dụ 1:

Ví dụ 1

- Ví dụ 2: Tìm kiếm chữ "M" trong chuỗi có 2 chữ m giá trị trả về là 13. Như vậy hàm Find phân biệt chữ hoa và thường.

Ví dụ 2

- Ví dụ 3: Trường hợp trong chuỗi có nhiều kí tự cần tìm kiếm hàm Find() trả về kí tự được tìm thấy đầu tiên. Ở ví dụ dưới có 2 chữ T nhưng giá trị trả về là 1.

Ví dụ 3

- Ví dụ 4: Trường hợp không tìm thấy giá trị hàm trả về giá trị #VALUE.

Ví dụ 4

2. Hàm Replace ()

- Ý nghĩa: Dùng để thay thế 1 kí tự hoặc 1 chuỗi con trong chuỗi ban đầu bằng 1 kí tự khác hay chuỗi con khác.

- Cú pháp: REPLACE (old_text, start_num, num_chars, new_text).

Trong đó:

+ old_text: Chuỗi văn bản chứa chuỗi con cần thay thế.

+ start_num: Vị trí bắt đầu thay thế.

+ num_chars: Số kí tự cần thay thế.

+ new_text: Chuỗi kí tự thay thế từ vị trí bắt đầu tới hết số kí tự cần thay thế.

- Ví dụ:

Ví dụ 5

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận