Hàm AVEDEV

Hàm AVEDEV

Hàm AVEDEV: Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng. Hàm AVEDEV cho phép đo sự biến thiên của tập dữ liệu.