Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TYPE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

Mô tả: Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì. Ứng dụng hàm trong những hàm phụ thuộc vào kiểu giá trị.

Cú pháp: TYPE(value)

Trong đó:

- value: Giá trị bất kì muốn xác định kiểu dữ liệu, là tham số bắt buộc, giá trị trả về của hàm tương ứng với kiểu dữ liệu như sau:

+ value ở dạng số -> hàm trả về giá trị 1.

+ value ở dạng văn bản -> hàm trả về giá trị 2.

+ value là những giá trị logic -> hàm trả về giá trị 4.

+ value là những giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị 16.

+ value ở dạng mảng -> hàm trả về giá trị 64.

Chú ý:

- Hàm TYPE hữu dụng nhất khi kết hợp với các hàm sử dụng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như hàm ARGUMENT, INPUT.

- Không thể dùng hàm TYPE trong việc xác định ô có chứa công thức hay không.

Ví dụ:

Xác định kiểu dữ liệu của các giá trị được mô tả trong bảng dưới đây:

Xác định kiểu dữ liệu của các giá trị

- Tại ô cần tính nhập công thức: =TYPE(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =TYPE(C6)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp value là giá trị lỗi, ví dụ 6 + abc -> kết quả là giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị 16.

Trường hợp value là giá trị lỗi

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TYPE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận