Hàm TDIST - Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

Trong xác suất thống kê việc tính xác suất là công việc thường xuyên và gây nhiều áp lực cho các bạn. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết hàm TDISTgiúp bạn tính giá trị xác suất của phân phối Student.

Mô tả: Hàm trả về xác suất của phân phối t Student, phân phối t Student được ứng dụng trong việc kiểm tra giả thiết đưa ra với tập dữ liệu mẫu tương đối nhỏ.

Cú pháp: TDIST(x, degrees_freedom, tails).

Trong đó:

- x: Giá trị dùng để tính xác suất phân phối, là tham số bắt buộc.

- degrees_freedom: Số bậc tự do (ở định dạng số nguyên), là tham số bắt buộc.

- tails: Xác định số phần dư của giá trị trả về, là tham số bắt buộc và có các giá trị sau:

+ tails = 1 -> Hàm TDIST () trả về phân phối 1 phía.

+ tails = 2 -> Hàm TDIST () trả về phân phối 2 phía.

Chú ý:

- Tất cả các tham số trong hàm TDIST () đều phải ở dạng số nếu không hàm báo lỗi #VALUE.

- Giá trị x phải lớn hơn 0 nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!, trường hợp bạn vẫn muốn lấy xác suất của giá trị x nhỏ hơn 0 lưu ý sau: TDIST(-x,df,1) = 1 – TDIST(x,df,1).

- Trường hợp degrees_freedom <1 -> Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu degrees_freedomTails là số thập phân -> hàm thực hiện lấy phần nguyên của 2 tham số này.

- Giá trị tham số tails nằm trong tập {1, 2} nếu không hàm báo lỗi #NUM!

- Trường hợp nếu tails =1 -> hàm TDIST = P(X>x), nếu tails =2 -> hàm TDIST = P(|X| >x) = P(X > x) hoặc = P(X < -x).

Ví dụ:

Tính xác suất của phân phối 3.88 với số bậc tự do là 66 trong 2 trường hợp của tham số tails.

Cách sử dụng hàm TDIST

- TH1: Trường hợp tails =1.

Tại ô cần tính nhập công thức: =TDIST(D6,D7,D8).

Cách sử dụng hàm TDIST 2

Nhấn phím Enter nhận được kết quả:

Cách sử dụng hàm TDIST 3

Vậy xác suất của 3.88 với số bậc là 66 khi tails =1 có giá trị là 0.000121842.

- TH2: Trường hợp tham số tails =2.

Tương tự như trường hợp tails =1 nhập công thức =TDIST(D7,D8,D9) -> nhấn Enter kết quả là:

Cách sử dụng hàm TDIST 4

- TH3: Giả sử bạn muốn tính xác suất của giá trị -3.88 có số bậc tự do là 66 trong trường hợp tails =1.

Nếu bạn nhập công thức TDIST cho giá trị -3.88 hàm trả về giá trị lỗi:

Cách sử dụng hàm TDIST 5

Vì hàm SDIST không hỗ trợ khi tham số nhỏ hơn 0. Vậy để tính xác suất của -3.88 bạn làm như sau: Tính xác suất của giá trị 3.88 -> xác suất của -3.88 = 1- SDIST(3.88).

Cách sử dụng hàm TDIST 6

Trên đây là cách sử dụng và các trường hợp đặc biệt của hàm TDIST, hy vọng hỗ trợ cho các bạn trong quá trình làm việc.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận