Hàm HARMEAN - Hàm trả về trung bình điều hòa của một tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HARMEAN - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm HARMEAN - Hàm trả về trung bình điều hòa của một tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về trung bình điều hòa của một tập dữ liệu, giá trị trung bình điều hòa là giá trị nghịch đảo của trung bình cộng của các số nghịch đảo.

 Cú pháp: HARMEAN(number1, [number2], ...)

Trong đó:

- number1, [number2], ...): Các giá trị muốn tính giá trị trung bình điều hòa, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

- Chú ý: trung bình điều hòa < trung bình nhân < trung bình cộng.

- Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Khi gõ trực tiếp các giá trị logic hoặc số dạng văn bản -> những giá trị này vẫn được tính.

- Nếu đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic hoặc văn bản -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị bằng 0 vẫn được tính.

- Giá trị các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi được hàm sẽ thông báo lỗi.

- Nếu bất kì điểm dữ liệu nào ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình trung bình điều hòa là:

\[\frac{1}{{{H_y}}} = \frac{1}{n}\sum {\frac{1}{{{Y_i}}}} \]

Ví dụ:

Tính trung bình điều hòa của các giá trị number trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính trung bình điều hòa của các giá trị number trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =HARMEAN(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =HARMEAN(D6:D10)

- Nhấn Enter -> trung bình điều hòa của các giá trị number là:

Kết quả trung bình điều hòa của các giá trị number

- Trường hợp các giá trị number là giá trị logic hoặc văn bản -> chúng bị bỏ qua:

Trường hợp các giá trị number là giá trị logic hoặc văn bản - chúng bị bỏ qua

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HARMEAN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận