Hàm T.DIST - Hàm trả về phân bố t Student phía bên trái trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm T.DIST - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.DIST - Hàm trả về phân bố t Student phía bên trái trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố t Student phía bên trái. Hàm sử dụng trong việc kiểm tra giả thuyết của tập dữ liệu có số lượng nhỏ. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.DIST(x,deg_freedom, cumulative)

Trong đó:

- x: Giá trị dùng để đánh giá phân bố, là tham số bắt buộc.

- deg_freedom: Số bậc tự do của phân bố, là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố tích lũy.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

- Bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi.

- Giá trị tối thiểu của deg_freedom phải bằng 1.

Ví dụ:

Tính phân bố t Student phía bên trái theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính phân bố t Student phía bên trái theo mô tả trong bảng

- Tính phân bố t Student phía bên trái được trả về với hàm phân bố tích lũy. Tại ô cần tính nhập công thức: =T.DIST(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =T.DIST(D6,D7,D8)

- Nhấn Enter -> phân bố t Student phía bên trái được trả về với hàm phân bố tích lũy là:

Kết quả phân bố t Student phía bên trái được trả về với hàm phân bố tích lũy

- Tính phân bố t Student phía bên trái được trả về với hàm mật độ xác suất. Tại ô cần tính nhập công thức: =T.DIST(D6,D7,D9)

Tại ô cần tính nhập công thức =T.DIST(D6,D7,D9)

- Nhấn Enter -> phân bố t Student phía bên trái được trả về với hàm hàm mật độ xác suất là:

Kết quả phân bố t Student phía bên trái được trả về với hàm hàm mật độ xác suất

- Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi:

Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận