Hàm SECOND - Hàm trả về phần giây của 1 giá trị thời gian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SECOND – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SECOND - Hàm trả về phần giây của 1 giá trị thời gian trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phần giây của giá trị thời gian. Giá trị giây là số nguyên, có giá trị từ 0 tới 59 giây.

Cú pháp: SECOND(serial_number)                                  

Trong đó:

- serial_number là giá trị thời gian chứa giây muốn tìm. Giá trị thời gian có thể nhập dưới dạng chuỗi hoặc số thập phân.

Chú ý:

- Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân. Ví dụ: 0.5 là một nửa ngày tương ứng 12 giờ = 720 phút = 43200 giây.

Ví dụ:

Tìm giá trị giây trong những giá trị thời gian sau:

Tìm giá trị giây trong những giá trị thời gian sau

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SECOND(F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =SECOND(F7)

- Nhấn Enter -> kết quả là:

Nhấn Enter trả về kết quả

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Ở đây:

+ Giá trị thời gian không chứa thành phần giây -> cho kết quả số giây bằng 0.

+ Giá trị thời gian: 37:50:38 -> tổng thời gian tương ứng giờ : phút : giây.

+ Giá trị 42:56.3 -> phút : giây. Nếu giá trị giây chứa giá trị thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 -> được làm tròn lên. Ví dụ 52.9 được làm tròn thành 53 giây.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SECOND() trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận