Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm T.INV.2T - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.INV(probability,deg_freedom)

Trong đó:

- probability: Xác suất kết hợp với giá trị t của phân bố t Student, là tham số bắt buộc.

- deg_freedom: Số bậc tự do của phân bố, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu probability ≤ 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Giá trị tối thiểu của deg_freedom phải bằng 1.

- Nếu deg_freedom không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Hàm T.INV.2T trả về giá trị t, sao cho P(|X| > t) = probability với X là biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân bố và P(|X| > t) = P(X < -t or X > t).

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student của giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student

- Tại ô cần tính nhập công thức: =T.INV.2T(D6,D7)

Tại ô cần tính nhập công thức =T.INV.2T(D6,D7)

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student là:

Kết quả giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student

- Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Trường hợp xác suất kết hợp với giá trị t lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp xác suất kết hợp với giá trị t lớn hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.INV.2T trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận