Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm N – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm N - Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì ngoài giá trị lỗi trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị số được chuyển đổi từ một giá trị bất kì.

Cú pháp: N(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn chuyển đổi, là tham số bắt buộc bao gồm những giá trị có thể chuyển đổi như sau:

+ value là 1 số -> hàm trả về chính số đó.

+ value là 1 ngày với định dạng có sẵn trong Excel -> hàm trả về số seri của ngày đó.

+ value = True -> hàm trả về số 1.

+ value = False -> hàm trả về số 0.

+ value là giá trị lỗi như #DIV/0, #VALUE!,… -> hàm trả về giá trị lỗi.

+ value nằm ngoài các giá trị trên -> hàm trả về số 0.

Chú ý:

- Nên hạn chế việc sử dụng hàm này trong công thức vì Excel tự động chuyển đổi khi cần.

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau sang dạng số với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Chuyển đổi các giá trị sau sang dạng số

- Tại ô cần tính nhập công thức: =N(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =N(C6)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Ở đây giá trị logic là True -> hàm trả về giá trị 1.

- Trường hợp value là giá trị văn bản hoặc giá trị trống -> hàm trả về giá trị 0:

Trường hợp value là giá trị văn bản hoặc giá trị trống - Hàm trả về giá trị 0

- Trường hợp value là giá trị lỗi #NUM! -> hàm trả về giá trị lỗi tương ứng với giá trị trong value:

Trường hợp value là giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm N trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận