Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm STDEVA - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Mô tả: Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của giá trị so với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEVA(value1, [value2], ...)

Trong đó:

- value1, [value2], ...: Là các giá trị muốn tính độ lệch chuẩn, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 254 tham số value.

Chú ý:

- Hàm STDEV.S giả định các đối số của nó là 1 mẫu của tập hợp.

- Độ lệch chuẩn tính toán bằng cách dùng phương pháp “n -1”.

- Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Giá trị logic bằng True được mặc định là 1, giá trị False mặc định là 0.

- Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ những giá trị trong mảng đó mới được dùng.

- Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- Nếu không muốn tính toán cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm STDEV.

- Phương trình STDEVA sử dụng công thức:

\[\sqrt {\frac{{\sum {{{\left( {x - \overline x } \right)}^2}} }}{{\left( {n - 1} \right)}}} \]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu của các giá trị trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =STDEVA(D6:D12)

Tại ô cần tính nhập công thức =STDEVA(D6;D12)

- Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên mẫu của các giá trị trên là:

Kết quả độ lệch chuẩn dựa trên mẫu của các giá trị

Ở đây các giá trị logic vẫn được tính với giá trị tương ứng của nó.

- Trường hợp tất cả các giá trị đều là giá trị logic hoặc văn bản -> hàm trả về kết quả:

Trường hợp tất cả các giá trị đều là giá trị logic hoặc văn bản - hàm trả về kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEVA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận