Hàm HOUR - Hàm trả về giờ của 1 giá trị thời gian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HOUR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm HOUR - Hàm trả về giờ của 1 giá trị thời gian trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị giờ của một giá trị thời gian, giờ được trả về dưới dạng số nguyên.

Cú pháp: HOUR(serial_number)

Trong đó: serial_number là giá trị thời gian muốn tính giờ, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Trường hợp giá trị serial_number là giá trị ngày không xác định thời gian hàm sẽ trả về giá trị #VALUE!.

- Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và nó được thể hiện bởi số thập phân.

Ví dụ:

Tính giá trị giờ trong giá trị thời gian ở bảng sau:

Tính giá trị giờ trong giá trị thời gian ở bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =HOUR(E7).

Tại ô cần tính nhập công thức =HOUR(E7)

- Nhấn Enter ­-> 25% của 24 giờ là:

Nhấn Enter cho kết quả 25% của 24 giờ

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp giá trị seri_number không chứa đơn vị chỉ giờ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị seri_number không chứa đơn vị chỉ giờ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể trong quá trình làm việc với hàm HOUR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận