Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm ZTEST - Hàm tính giá trị xác suất một phía của phép thử z.

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất một phía của phép thử z. Đối với trung bình tổng thể giả thuyết μ0 hàm trả về xác suất rằng trung độ mẫu sẽ lớn hơn trung độ mẫu quan sát được trong bộ dữ liệu hay mảng.

Cú pháp: ZTEST(array,x,[sigma]).

Trong đó:

- array: Mảng hay khoảng dữ liệu để kiểm tra x, là tham số bắt buộc.

- x: Giá trị để kiểm tra, tham số bắt buộc.

- sigma: Độ lệch chuẩn tổng thể, nếu bỏ qua giá trị mặc định là độ lệch chuẩn mẫu, là tham số tùy ý.

Chú ý:

- Nếu mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- Hàm ZTEST được tính toán dựa trên công thức:

+ Trường hợp có sử dụng sigma:

Công thức

+ Trường hợp bỏ qua tham số sigma:

Công thức 2

- Hàm ZTEST cho biết xác suất trung độ mẫu sẽ lớn hơn giá trị quan sát được chính là AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0 => hàm ZTEST sẽ trả về giá trị lớn hơn 0,5 khi AVERAGE(array) < μ0.

- Có thể sử dụng hàm ZTEST để tính xác suất 2 phía dựa vào công thức:

2 * MIN(ZTEST(array,μ0,sigma), 1 - ZTEST(array,μ0,sigma)).

Ví dụ:

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =ZTEST(D6:I6,D7).

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel 2

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị hàm ZTEST là:

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel 3

Ngoài ra bạn cũng có thể tính xác suất 2 phía dựa vào hàm ZTEST:

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =2*MIN(ZTEST(D6:I6,D7),1-ZTEST(D6:I6,D7)).

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel 4

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị hàm ZTEST theo 2 phía là:

Cách sử dụng hàm ZTEST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn chi tiết ý nghĩa, cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm ZTEST.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận