Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm F.INV - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.INV(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

Trong đó:

- probability: Xác suất gắn với phân bố lũy tích F, là tham số bắt buộc.

- deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số, là tham số bắt buộc.

- deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu probability < 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu deg_freedom1, deg_freedom2 không phải số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu deg_freedom1 < 1 hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F theo số liệu trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =F.INV(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =F.INV(D6,D7,D8)

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F là:

Kết quả giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F

- Trường hợp xác suất gắn với phân bố lũy tích F ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp xác suất gắn với phân bố lũy tích F ≥ 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Trường hợp số bậc tự do ở tử và mẫu nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp số bậc tự do ở tử và mẫu nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.INV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận