Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm F.DIST - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố xác suất F. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2,cumulative)

Trong đó:

- x: Giá trị của hàm, là tham số bắt buộc.

- deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số, là tham số bắt buộc.

- deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số, là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic xác định kiểu hàm mũ, là tham số bắt buộc gồm có các giá trị sau:

+ Cumulative = True -> Trả về hàm phân bố lũy tích.

+ Cumulative = False -> Trả về hàm mật độ xác suất

Chú ý:

- Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu deg_freedom1, deg_freedom2 không phải số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu deg_freedom1 < 1 hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính xác suất F dùng cho hàm phân bố lũy tích và hàm mật độ xác suất theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính xác suất F dùng cho hàm phân bố lũy tích và hàm mật độ xác suất

- Tính xác suất F dùng hàm phân bố lũy tích. Tại ô cần tính nhập công thức: =F.DIST(D6,D7,D8,D9)

Tính xác suất F dùng hàm phân bố lũy tích =F.DIST(D6,D7,D8,D9)

- Nhấn Enter -> xác suất F dùng cho hàm phân bố lũy tích là:

Kết quả xác suất F dùng cho hàm phân bố lũy tích

- Tính xác suất F dùng cho hàm mật độ xác suất. Tại ô cần tính nhập công thức: =F.DIST(D6,D7,D8,D10)

Tính xác suất F dùng cho hàm mật độ xác suất =F.DIST(D6,D7,D8,D10)

- Nhấn Enter -> xác suất F dùng cho hàm mật độ xác suất là:

Kết quả xác suất F dùng cho hàm mật độ xác suất

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận