Hàm PERCENTILE.EXC - Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERCENTILE.EXC - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERCENTILE.EXC - Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi với k nằm trong phạm vi từ 0 tới 1, không bao gồm giá trị 0 và 1.

Cú pháp: PERCENTILE.EXC(array,k)

Trong đó:

- array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị, là tham số bắt buộc.

- k: Giá trị phân vị trong phạm vi từ 0 tới 1 bao gồm cả 0 và 1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu giá trị mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu giá trị k không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

- Nếu k ≤ 0 hoặc k ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu k không phải là bội số của 1/(n - 1) -> hàm nội suy để xác định giá trị phân vị thứ k.

- Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị phân vị trả về nằm giữa 2 giá trị trong mảng. Trường hợp hàm không thể nội suy -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTILE.EXC(E6:K6,3)

Tại ô cần tính nhập công thức =PERCENTILE.EXC(E6:K6,3)

- Nhấn Enter -> giá trị của phân vị 0.56 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu là:

Kết quả giá trị của phân vị 056 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu

- Trường hợp giá trị phân vị k = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị phân vị k = 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Trường hợp giá trị phân vị k > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị phân vị k > 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTILE.EXC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận