Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

Khi các bạn cần tính giá trị tuyệt đối cho các số trong bảng tính Excel, các bạn có thể sử dụng hàm ABS để tính toán. Hàm ABS giúp các bạn tính giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức hay tham chiếu chứa số.

Bài viết dưới đây trình bày cú pháp và cách sử dụng hàm ABS trong Excel.

Hàm ABS trong Excel 1

Mô tả

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số, giá trị tuyệt đối của một số là số không âm (luôn lớn hơn hoặc bằng 0, không có dấu) và giá trị của nó bằng chính giá trị của số cho trước.

Cú pháp

=ABS(number)

Trong đó:

number là số thực mà các bạn muốn lấy giá trị tuyệt đối, nó có thể là một số cụ thể, một tham chiếu chứa số hay biểu thức số, là tham số bắt buộc.

Ví dụ

- Tính giá trị tuyệt đối của một số cụ thể: - 5, 5.

Hàm ABS trong Excel 2

- Tính giá trị tuyệt đối của một biểu thức số:

Hàm ABS trong Excel 3

- Tính giá trị tuyệt đối của một tham chiếu:

Hàm ABS trong Excel 4

Như vậy các bạn đã biết cú pháp và cách sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối, các bạn có thể kết hợp hàm ABS với các hàm khác để thực hiện tính toán trên Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận