Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FILTERXML – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm Web rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

Mô tả: Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: FILTERXML(xml, xpath)

Trong đó:

- xml: Một chuỗi ở dạng XML hợp lệ, là tham số bắt buộc.

- xpath: Một chuỗi ở dạng Xpath chuẩn, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu xml không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu xml chứa không gian tên có tiền tố không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định giá trị trả về từ nội dung XML trả về trong chuỗi URL được mô tả bảng dưới đây:

Xác định giá trị trả về từ nội dung XML trả về trong chuỗi URL

- Tìm giá trị WEBSERVICE từ chuỗi URL trên. Nhập công thức: =WEBSERVICE(D6)

Tìm giá trị WEBSERVICE từ chuỗi URL

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Giá trị trả về từ nội dung XML trả về trong chuỗi URL. Nhập công thức: =FILTERXML(D7,"//food/name")

Tìm giá trị trả về từ nội dung XML trả về trong chuỗi URL

- Nhấn Enter -> giá trị trả về từ nội dung XML trong chuỗi URL trên là:

Nhấn Enter được giá trị trả về từ nội dung XML trong chuỗi URL

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FILTERXML trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận