Các hàm lượng giác trong Excel

Excel hỗ trợ cách tính hàm lượng giác đơn giản và dễ dàng với người dùng. Đặc biệt trong những bài toán khó công cụ này giúp ích rất nhiều. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn các hàm lượng giác mà Excel hỗ trợ.

1. Hàm Sin

- Cú pháp: Sin (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Sin.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Sin của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Hàm Sin

Các bạn chú ý để làm việc với các hàm lượng giác trong Excel đơn vị đo độ là radians.

Bước 1: Chuyển đơn vị đo độ sang radians. Chèn thêm 1 cột và nhập câu lệnh như hình vẽ:

Hàm Sin 2

Bước 2: Kéo định dạng cho các ô còn lại. Nhập công thức tính giá trị Sin như hình vẽ dưới:

Hàm Sin 3

Cuối cùng bạn kéo định dạng cho các ô còn lại có kết quả như hình sau:

Hàm Sin 4

2. Hàm Cos

- Cú pháp: Cos (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Cos.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Cos của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Hàm Cos

Bước 1: Bạn nhập công thức như hình vẽ.

Hàm Cos 2

Bước 2: Kéo định dạng cho các ô còn lại có kết quả như hình dưới:

Hàm Cos 3

3. Hàm Tan

- Cú pháp: Tan (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Tan.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Tan của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Hàm Tan

4. Hàm Asin

- Cú pháp: Asin (number).

Trong đó:: number là giá trị độ của góc cần tính Asin.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Asin của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Hàm Asin

5. Hàm Asinh

- Cú pháp: Asinh (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Asin.

- Ý nghĩa: Trả về một giá trị Asinh của một góc nhưng giá trị này là radian.

- Ví dụ:

Hàm Asinh

6. Hàm Acos

- Cú pháp: Acos (number).

Trong đó: number là giá trị độ của góc cần tính Acos.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị Acos của 1góc, giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

- Ví dụ:

Hàm Acos

7. Hàm Acosh

- Cú pháp: Asinh (number).

Trong đó: number là giá trị của góc cần tính Acosh.

- Ý nghĩa: Trả về một giá trị Acosh của một góc nhưng giá trị này là radian.

- Ví dụ:

Hàm Acosh

8. Hàm Atan

- Cú pháp: Atan (number).

Trong đó: number là giá trị cần tính Atan.

- Ý nghĩa: Trả về một giá trị Atan của một góc.

- Ví dụ:

Hàm Atan

9. Hàm Atan2

- Cú pháp: Antan2 (x_num, y_num).

Trong đó: x_num, y_num là giá trị của hoành độ và tung độ. -

Ý nghĩa: Trả về giá trị Radian nằm trong khoảng từ - Pi-> +Pi.

- Ví dụ:

Hàm Atan2

10. Hàm Atanh

- Cú pháp: Atanh (number).

Trong đó: number là giá trị cần tính Atanh.

- Ý nghĩa: Trả về giá trị là Radian.

- Ví dụ:

Hàm Atanh

11. Hàm Degrees

- Cú pháp: Degrees (angle).

Trong đó: angle là giá trị độ của 1 góc cần chuyển.

- Ý nghĩa: Chuyển đổi số đo của 1 góc từ đơn vị radians sang độ.

- Ví dụ:

Hàm Degrees

12. Hàm Radians

- Cú pháp: Radians (angle).

Trong đó: angle là giá trị độ của 1 góc cần chuyển.

- Ý nghĩa: Chuyển đổi số đo của 1 góc từ đơn vị độ sang radians.

- Ví dụ:

Hàm Radians

Chúc các bạn thành công!

Bình luận (1)

  1. avatar
    Đỗ Thanh Tuyềnon August 01, 2017

    Rất rõ ràng và chi tiết. Cám ơn ad rất nhiều!

Viết bình luận