Hàm MIN, MAX (hàm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất) trong Excel

Hàm trả về giá trị lớn nhất (MAX) và hàm trả về giá trị nhỏ nhất (MIN) là hai hàm thống kê thông dụng được rất nhiều người sử dụng trong quá trình thao tác, xử lý dữ liệu trong Excel. Nếu chưa biết cú pháp hay cách sử dụng của hai hàm MIN và hàm MAX thì các bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây.

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm trả về giá trị lớn nhất (MAX) và hàm trả về giá trị nhỏ nhất (MIN).

Mô tả

Hàm Min trả về giá trị nhỏ nhất, hàm Max trả về giá trị lớn nhất của các đối số đầu vào (dãy các ô, các số, các tham chiếu đến số…).

Cú pháp

Hàm Min: =Min(number1,number2…)

Hàm Max: =Max(number1,number2…)

Trong đó:

number1, number2… là các tham số đầu vào có thể là số, tên, dãy các ô hay giá trị tham chiếu. Tối đa 256 tham số đầu vào.

Ghi chú

- Nếu danh sách đối số không chứa số, hàm Min và Max trả về giá trị là 0.

- Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó được dùng. Còn các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản được bỏ qua.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không chuyển thành số thì hàm lỗi.

- Các giá trị logic và số dạng văn bản các bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được tính giá trị đó.

Ví dụ

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong hai dãy số sau:

Hàm MIN, MAX trong Excel 1

Đầu tiên tìm giá trị nhỏ nhất cho dãy số từ B7 đến B15. Các bạn áp dụng hàm MIN:

=MIN(B7:B15)

và được kết quả như sau:

Hàm MIN, MAX trong Excel 2

Tiếp theo tìm giá trị lớn nhất cho các ô từ C7 đến C15, áp dụng công thức MAX:

=MAX(C7:C15)

kết quả trả về sau khi áp dụng công thức MAX:

Hàm MIN, MAX trong Excel 3

Như vậy bài viết đã hướng dẫn cú pháp cũng như cách sử dụng hàm MIN và hàm MAX. Hi vọng sau bài viết này các bạn đã có thể áp dụng hai hàm này trong quá trình xử lý, thống kê dữ liệu với Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận