Hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị dựa trên mệnh giá 100$ cho trái phiếu kho bạc.

Cú pháp: = TBILLPRICE(settlement, maturity, discount).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành trái phiếu được bán cho người mua.

- maturity: Ngày đáo hạn hay là ngày hết hạn của trái phiếu.

- discount: Tỷ lệ chiết khấu hay chính là tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu.

Chú ý:

- Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

Trong đó: DSM là số ngày từ khi kết toán đến hết hạn.

- Nếu maturity > discount hoặc discount - maturity > 12 tháng -> hàm trả về giá trị lỗi NUM!

- Trường hợp maturitydiscount không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị #VALUE.

Ví dụ:

Tính giá trị trái phiếu có ngày kết toán là 1/1/2016, ngày đáo hạn là 1/12/2016 và tỷ lệ chiết khấu là 8.9%.

Cách sử dụng hàm TBILLPRICE

Tại ô cần tính giá trị nhập công thức: =TBILLPRICE (B6,C6,D6).

Cách sử dụng hàm TBILLPRICE 2

Nhấn Enter -> giá trị của trái phiếu dựa trên mệnh giá $100 có tỷ lệ chiết khấu 8.9% là:

Cách sử dụng hàm TBILLPRICE 3

Trường hợp nếu bạn nhập ngày đáo hạn – ngày kết toán > 12 tháng hàm trả về giá trị lỗi #NUM.

Cách sử dụng hàm TBILLPRICE 4

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm TBILLPRICE.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận