Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORM.S.DIST - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả phân bố chuẩn hóa với trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Sử dụng hàm thay thế cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn hóa. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NORM.S.DIST(z,cumulative)

Trong đó:

- z: Giá trị muốn tính phân bố, là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

- Nếu z không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Phương trình cho hàm mật độ chuẩn hóa là:

\[f\left( z \right) = \frac{1}{{\sqrt {2\pi } }}{e^{ - \frac{{{z^2}}}{2}}}\]

Ví dụ:

Tìm phân bố chuẩn hóa của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm phân bố chuẩn hóa của các giá trị trong bảng

- Tính giá trị hàm phân bố tích lũy chuẩn hóa (tương ứng giá trị True). Tại ô cần tính nhập công thức: =NORM.S.DIST(D6,D7)

- Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố tích lũy chuẩn là:

Tính giá trị hàm phân bố tích lũy chuẩn hóa (tương ứng giá trị True) =NORM.S.DIST(D6,D7)

- Tính giá trị hàm phân bố xác suất chuẩn (tương ứng giá trị False). Tại ô cần tính nhập công thức: =NORM.S.DIST(D6,D8)

Tính giá trị hàm phân bố xác suất chuẩn (tương ứng giá trị False) =NORM.S.DIST(D6,D8)

- Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố xác suất chuẩn là:

Nhấn Enter trả về giá trị hàm phân bố xác suất chuẩn

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORM.S.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận