Hàm GROWTH - Hàm tính toán giá trị tăng trưởng hàm mũ bằng cách sử dụng dữ liệu hiện có trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GROWTH - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GROWTH - Hàm tính toán giá trị tăng trưởng hàm mũ bằng cách sử dụng dữ liệu hiện có trong Excel

Mô tả: Hàm tính toán giá trị tăng trưởng hàm mũ bằng cách sử dụng dữ liệu hiện có.

 Cú pháp: GROWTH(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Trong đó:

- known_y's: Tập giá trị y đã biết trong quan hệ y = b*m^x, là tham số bắt buộc.

+ Nếu known_y's nằm trong một cột hoặc hàng đơn lẻ -> mỗi cột hoặc hàng của known_y's được hiểu là 1 biến số riêng rẽ.

- known_x's: Tập giá trị x đã biết trong quan hệ y = b*m^x, là tham số bắt buộc.

+ known_x's có thể bao gồm 1 hoặc nhiều tập biến số.

+ Nếu known_x's bị bỏ qua -> nó được giả định là 1 mảng có cùng kích thước với known_y's

- new_x's:  Là những giá trị x mới mà bạn muốn hàm trả về các giá trị tương ứng với các giá trị của y.

+ new_x's phải bao gồm một cột (hàng) cho mỗi biến số độc lập.

+ Nếu new_x's bị bỏ qua -> nó được giả định giống như known_x's.

+ Nếu known_x's new_x's bị bỏ qua -> nó được giả định giống như kích thước của known_y's.

- const: Giá trị logic xác định giá trị của hằng số b, là giá trị tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ const = True hoặc bỏ qua -> b được tính toán bình thường.

+ const = False hoặc bỏ qua -> b = 1 và m được điều chỉnh sao cho: y = m^x.

Chú ý:

- Giá trị các công thức trả về có kiểu công thức mảng -> hàm phải nhập dưới dạng công thức mảng.

- Khi nhập các giá trị cho một đối số có quy ước như sau:

+ Dùng dấu phẩy phân cách giữa các giá trị trong cùng 1 hàng.

+ Dùng dấu chấm phẩy phân cách giữa các hàng với nhau.

Ví dụ:

Tính doanh thu dự đoán của tháng thứ 6 và tháng thứ 7 dựa vào các tháng đã có doanh thu trước đó trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính doanh thu dự đoán của tháng thứ 6 và tháng thứ 7

- Tính doanh thu dự đoán của tháng thứ 6. Tại ô cần tính nhập công thức: =GROWTH(D6:D10,C6:C10,C11:C12)

Tính doanh thu dự đoán của tháng thứ 6

- Nhấn Enter -> doanh thu dự đoán của tháng thứ 6 là:

Nhấn Enter trả về doanh thu dự đoán của tháng thứ 6

- Tính doanh thu dự đoán của tháng thứ 7. Tại ô cần tính nhập công thức: =GROWTH(D6:D11,C6:C11,C12)

Tính doanh thu dự đoán của tháng thứ 7

- Nhấn Enter -> doanh thu dự đoán của tháng thứ 7 là:

Nhấn Enter trả về doanh thu dự đoán của tháng thứ 7

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GROWTH trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận