Hàm ISNUMBER - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISNUMBER– 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISNUMBER - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số. Ứng dụng hàm để kiểm tra xem giá trị có ở dạng số hay không.

Cú pháp: ISNUMBER(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là giá trị số hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số và ngược lại hàm trả về giá trị False.

- Trường hợp value là giá trị logic hoặc là giá trị trống -> hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có ở dạng số hay không?

Xác định các giá trị trong value có ở dạng số hay không

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISNUMBER(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISNUMBER(C6)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Ở đây giá trị ô C6 là giá trị số, không phải là giá trị văn bản nên hàm trả về giá trị True.

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp value là giá trị logic hoặc giá trị trống -> hàm trả về giá trị False.

Trường hợp value là giá trị logic hoặc giá trị trống - Hàm trả về giá trị False

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận