Hàm GUSSE - Hàm trả về xác suất một phần tử của tổng thể thường chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GAUSS - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GUSSE - Hàm trả về xác suất một phần tử của tổng thể thường chuẩn hóa trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất một phần tử của tổng thể thường chuẩn hóa sẽ rơi vào giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

 Cú pháp: GAUSS(z)

Trong đó:

- z: Giá trị muốn tính xác suất tổng thể chuẩn hóa, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu giá trị z của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu z là số không hợp lệ ->  hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Giá trị hàm GAUSS trả về luốn nhỏ hơn 0.5 do NORM.S.DIST (0, True) luôn trả về 0.5

Ví dụ:

Tính xác suất tổng thể thường chuẩn hóa của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính xác suất tổng thể thường chuẩn hóa của các giá trị trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =GAUSS(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =GAUSS(C6)

- Nhấn Enter -> xác suất tổng thể thường chuẩn hóa là:

Nhấn Enter trả về xác suất tổng thể thường chuẩn hóa

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp x không phải là số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAUSS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận