Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm EOMONTH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm EOMONTH - Hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán và trả về ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau 1 ngày một số tháng xác định.

Cú pháp: EOMONTH(start_date, months)

Trong đó:

- start_date: Ngày tháng biểu thị ngày bắt đầu muốn tính ngày cuối cùng của một hay nhiều tháng trước hay sau đó, là tham số bắt buộc.

- months: Số tháng muốn tính, là tham số bắt buộc có các trường hợp sau:

+ months > 0 -> Tạo ra ngày mới trong tương lai.

+ months < 0 -> Tạo ra ngày mới trong quá khứ.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri để thuận lợi cho quá trình tính toán.

- Nếu giá trị start_date không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Trường hợp start_date cộng với moths tạo ra ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau ngày cụ thể một số tháng trong bảng dưới đây:

Tính ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau ngày cụ thể một số tháng trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =EOMONTH(E7,F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =EOMONTH(E7,F7)

- Nhấn Enter -> ngày cuối cùng trong tháng trước ngày 1/1/2011 1 tháng là:

Nhấn Enter trả về kết quả

- Tương tự sao chép công thức với cùng giá trị nhưng đối số month ngược nhau được kết quả. Như vậy với months < 0 tính ngày trong quá khứ:

Với months < 0 tính ngày trong quá khứ

- Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp giá trị months không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên:

Trường hợp giá trị months không phải là số nguyên - nó bị cắt cụt thành số nguyên

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm EOMONTH trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận