Hàm DEVSQ - Hàm trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DEVSQ - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DEVSQ - Hàm trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu trong Excel

Mô tả: Trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu.

Cú pháp: DEVSQ(number1, [number2], ...)

Trong đó:

- number1, number1: Giá trị muốn tính tổng các bình phương độ lệch của chúng, trong đó number1 là giá trị bắt buộc, từ number1 trở đi là tùy chọn và chứa tối đa 255 đối số number.

Chú ý:

- Các đối số phải là số hoặc tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Nếu giá trị văn bản hoặc logic được gõ trực tiếp vào danh sách đối số -> nó vẫn được tính trong hàm.

- Nếu đối số dạng tham chiếu hay dạng mảng có chứa giá trị logic và văn bản sẽ bị bỏ qua, trường hợp giá trị là số 0 vẫn được tính.

- Hàm sẽ báo lỗi nếu các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số.

- Hàm sử dụng phương trình tính tổng bình phương độ lệch là:

\[DEVSQ = \sum {{{\left( {x - \overline x } \right)}^2}} \]

Ví dụ:

Tính tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DEVSQ(C6:C10)

Tại ô cần tính nhập công thức =DEVSQ(C6:C10)

- Nhấn Enter -> tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu

- Trường hợp các điểm dữ liệu là các ô không liển kề. Ví dụ tính tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu trong ô C6, C8, C10 -> nhập công thức: =DEVSQ(C6,C8,C10)

Trường hợp các điểm dữ liệu là các ô không liển kề - nhập công thức: =DEVSQ(C6,C8,C10)

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DEVSQ trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận