Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm AVERAGE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số.

Cú pháp: AVERAGE(number1, [number2], ...)

Trong đó:

- number1, number2… là các giá trị muốn tính trung bình độ lệch tuyệt đối, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị number còn lại là tùy ý. Hàm chứa tối đa 255 giá trị number.

Chú ý:

- Hàm AVEDEV bị ảnh hưởng bởi đơn vị đo lường của dữ liệu đầu vào.

- Giá trị của các đối số phải là số hoặc tên hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

- Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản trong hàm thì các giá trị này sẽ được tính.

- Các giá trị tham số hay mảng là giá trị logic, văn bản hay ô trống đều bị bỏ qua.

- Trường hợp muốn tính các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản trong hàm bạn nên sử dụng hàm AVERAGEA.

- Muốn tính trung bình cộng của các giá trị có thỏa mãn điều kiện nào đó nên sử dụng hàm AVERAGEIF hoặc hàm AVERAGRIFS.

Ví dụ:

Tính trung bình cộng của các giá trị trong bảng dữ liệu sau:

Tính trung bình cộng của các giá trị trong bảng dữ liệu

- Tính trung bình cộng của các giá trị number trong bảng dữ liệu. Tại ô cần tính nhập công thức: =AVERAGE(C6:C10)

Tính trung bình cộng của các giá trị number trong bảng dữ liệu

- Nhấn Enter -> trung bình cộng của các giá trị number là:

Nhấn Enter trả về trung bình cộng của các giá trị number

- Tính trung bình cộng của các giá trị number và 25 -> nhập công thức: =AVERAGE(C6:C10,25)

Tính trung bình cộng của các giá trị number và 25

- Nhấn Enter -> trung bình cộng của các giá trị number và 25 là:

Trung bình cộng của các giá trị number và 25 là 78.17

- Trường hợp giá trị number là ô trống hoặc văn bản -> chúng bị bỏ qua.

Trường hợp giá trị number là ô trống hoặc văn bản - chúng bị bỏ qua

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVERAGE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận