Các hàm cơ bản trong Excel - Hàm tính toán thông dụng cần biết trong Excel

Một số hàm tính toán cơ bản trên Excel:

1. Hàm And

Excel's and function

- Cấu trúc: And (logiccal1, logical 2,….)

+ Trong đó logical 1, logical 2 là các biểu thức điều kiện.

+ Có tối đa 256 biểu thức logical.

- Giá trị trả về của hàm And:

+ Trả về giá trị True: Nếu tất cả các điều kiện mang giá trị đúng.

+ Trả về giá trị False: Nếu tồn tại 1 điều kiện mang giá trị sai.

- Bảng giá trị:

And (Logical 1, logical 2, logical 3)

Logical 1

Logical 2

Logical 3

True

True

True

True

False

False

False

True

False

False

False

False

2. Hàm Or

- Cấu trúc: And (logical 1, logical 2, ….)

+ Trong đó logical 1, logical 2, … là các biểu thức điều kiện.

+ Có tối đa 256 giá trị logical

- Giá trị trả về của hàm Or:

+ Trả về giá trị True: nếu có ít nhất 1 điều kiện mang giá trị đúng.

+ Trả về giá trị False: Nếu tất cả các điều kiện đều sai.

Bảng giá trị của hàm Or:

Or (Logical 1, logical 2)

Logical 1

Logical 2

Logical 3

True

True

True

True

False

True

False

True

True

False

False

False

3. Hàm Not

- Cú pháp: Not (Logical)

+ Trong đó : Logical bắt buộc phải có

+ Hàm Not là hàm lấy giá trị nghịch đảo hay sử dụng trong các hàm lượng giác.

- Giá trị trả về của hàm Or:

+ Trả về giá trị True nếu Logical mang giá trị False.

+ Trả về giá trị False nếu Logical mang giá trị True.

Bảng giá trị của hàm Not:

Giá trị điều kiện

Kết quả phép Or (Điều kiện)

True

False

False

True

4. Hàm Sum

Là hàm giúp tính tổng các giá trị trong ô hay trong 1 danh sách trong excel. Là công cụ giúp tính toán nhanh chóng.

- Cú pháp: Sum (giá trị 1, giá trị 2, ….)

+ Trong đó: giá trị 1, giá trị 2 là các giá trị cần tính tổng.

+ Giá trị trả về: Là giá trị số.

- Ví dụ sử dụng hàm Sum.

Hàm sum

Ta sử dụng hàm Sum để tính lương thực lĩnh cho nhân viên:

Tính lương thực lĩnh cho nhân viên

Kết quả:

Kết quả hàm sum

5. Hàm Count

- Cú pháp: Count (value 1, value 2, …)

- Hàm Count sử dụng đếm số ô có thỏa mãn điều kiện nào đó.

- Ví dụ đếm số ô có giá trị số trong bảng sau:

Đếm ô có giá trị số

- Sử dụng hàm Count: Cấu trúc Count (F9:J12).

Sử dụng hàm Count

Trên đây mình giới thiệu một số hàm cơ bản trong excel. Chúc các bạn thành công !

Viết bình luận