Kiến Thức Chung

Sinh 2 con một bề là gì?

Sinh 2 con một bề là gì?

Các cụ thường nói rằng “Sinh 2 con một bề”, câu này có ý nghĩa như thế nào?