Hàm NORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORM.INV - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NORM.INV(probability,mean,standard_dev)

Trong đó:

- probability: Xác suất tương ứng với phân bố chuẩn, là tham số bắt buộc.

- mean: Trung độ số học của phân phối, là tham số bắt buộc.

- standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu bất kì đối số nào của hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu mean = 0, standard_dev = 1 -> hàm trả về phân bố chuẩn hóa.

Ví dụ:

Tìm giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lũy tích với các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lũy tích với các giá trị

- Tại ô cần tính nhập công thức: =NORM.INV(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =NORM.INV(D6,D7,D8)

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lũy tích là:

Kết quả giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lũy tích

- Trường hợp mean = 0, standard_dev = 1 -> hàm trả về phân bố chuẩn hóa.

Trường hợp mean = 0, standard_dev = 1 - hàm trả về phân bố chuẩn hóa

- Trường hợp standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp standard_dev ≤ 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORM.INV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận