Những câu nói bằng tiếng Anh hay về tình yêu - Stt, status tiếng Anh về tình yêu hay nhất

Đã bao giờ bạn sử dụng stt tiếng Anh thay cho tiếng Việt để bày tỏ tình cảm, cảm xúc khó nói của mình chưa? Nếu chưa, tại sao không thử bắt đầu bằng những câu nói bằng tiếng Anh hay về tình yêu – Stt, status tiếng Anh về tình yêu hay nhất dưới đây nhỉ?

Những câu nói bằng tiếng Anh hay về tình yêu - Stt, status tiếng Anh về tình yêu hay

 1. Friendship often ends in love, but love in friendship never
  Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không có điều ngược lại.
 2. If I loved you less, I might be able to talk about it more.
  Nếu tôi yêu bạn ít hơn, tôi có thể nói về nó nhiều hơn.
 3. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
  Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.
 4. Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.
  Tình yêu là khi bạn gặp một người nói với bạn điều gì đó mới mẻ về bản thân.
 5. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much
  Chỉ mất 1 giây để nói anh yêu em nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.
 6. I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
  Tôi thề tôi không thể yêu bạn nhiều hơn tôi làm ngay bây giờ, nhưng tôi biết tôi sẽ đến vào ngày mai.
 7. Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable.
  Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.
 8. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.
  Đừng bao giờ cau mày, ngay cả khi bạn buồn, vì bạn không bao giờ biết ai phải lòng bạn vì nụ cười của bạn.
 9. I love you with know how, why, or even from where…
  Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.
 10. You should be kissed and often, and by someone who knows how.
  Bạn nên được hôn thường xuyên, và bởi một người biết cách.

You should be kissed and often, and by someone who knows how

 1. How can you love another if you don’t love yourself?
  Làm sao có thể yêu ai đó nếu bạn không yêu chính mình?
 2. Love is what you’ve been through with somebody.
  Tình yêu là những gì bạn trải qua với ai đó.
 3. If you be with the one you love, love the one you are with.
  Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu
 4. They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.
  Người ta nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến mình, thì cuộc đời vẫn đáng sống. Vì thế, khi nào mà gặp rắc rối hay em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng còn có anh em nhé!
 5. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you
  Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.
 6. In your life my infinite dreams live.
  Trong cuộc sống của bạn những giấc mơ vô hạn của tôi sống.
 7. Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction.
  Cuộc đời dạy chúng ta rằng tình yêu ko phải là nhìn lẫn nhau mà là nhìn về chung một hướng.
 8. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.
  Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà vì tôi là ai khi ở bên bạn.
 9. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience
  Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn
 10. No man or woman is worth you tears, and the one who is, won’t make you cry
  Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.

No man or woman is worth you tears, and the one who is, won’t make you cry

 1. The worst way to miss someone is to have them sitting right next to you and know you can never have them.
  Cách tệ nhất để nhớ một ai đó là người đó ngồi ngay bên bạn và bạn biết rằng bạn không bao giờ có thể có được người đó.
 2. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone
  Thà nghèo mà có tình yêu còn hơn giàu có mà đơn độc.
 3. Do you know why the marriage ring is placed at the fourth finger from the thumb of your hand? Because it’s the only finger that has a vein which is directly connected to your heart.
  Bạn có biết tại sao nhẫn cưới lại đeo ở ngón áp út. Đó là bởi vì chỉ ngón này có một tĩnh mạch kết nối với trái tim của chúng ta.
 4. Love means you never have to say you’re sorry
  Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc.
 5. Remember, we're madly in love, so it's all right to kiss me any time you feel like it.
  Hãy nhớ rằng, chúng ta đang yêu nhau điên cuồng, vì vậy, hãy hôn tôi bất cứ lúc nào bạn cảm thấy thích.
 6. Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their! That’s like me, you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!
  Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em sẽ biết anh mãi luôn yêu em.
 7. A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life
  Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà yêu một người suốt cả cuộc đời
 8. You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it
  Yêu là tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.
 9. In all the world, there is no heart for me like yours/ In all the world, there is no love for you like mine.
  Trên thế giới, không có trái tim nào dành cho tôi như của bạn/ Trong tất cả thế giới, không có tình yêu dành cho bạn như của tôi.
 10. When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you!!
  Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.

When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you

 1. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears
  Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
 2. I just want you to know that you're very special… and the only reason I'm telling you is that I don't know if anyone else ever has.
  Tôi chỉ muốn bạn biết rằng bạn rất đặc biệt…và lý do duy nhất tôi nói với bạn là tôi không biết nếu có ai khác từng có.
 3. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.
  Một người bạn thực sự là người nắm lấy bàn tay và chạm đến trái tim bạn.
 4. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.
  Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.
 5. I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.
  Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để được nhìn em cười, được nắm bàn tay em.
 6. When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew it.
  Khi tôi nhìn thấy bạn, tôi đã yêu, và bạn mỉm cười vì bạn biết điều đó.
 7. Believe in the sprit of love… it can heal all things.
  Tin vào sự bất tử của tình yêu và nó có thể hàn gắn mọi thứ.
 8. With the whole world crumbling, we pick this time to fall in love.
  Với cả thế giới sụp đổ, chúng ta chọn thời điểm này để yêu.
 9. You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.
  Bạn nhận ra bạn đã yêu một người khi bạn bạn muốn họ hạnh phúc dù cho hạnh phúc của họ không phải là người làm cho họ hạnh phúc.
 10. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you.
  Nếu bạn sống để trở thành một trăm, tôi muốn sống để trở thành một trăm trừ một ngày, vì vậy tôi không bao giờ phải sống mà không có bạn.
 11. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
  Có thể Thượng đế muốn chúng ta một vài lần gặp sai người trước khi gặp đúng người, nên khi chúng ta cuối cùng gặp được người đó, ta sẽ biết cách trân trọng.

Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one

 1. We are most alive when we’re in love.
  Chúng ta sống động nhất khi chúng ta yêu nhau.
 2. Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every sinhgle day of my life?
  Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì anh yêu em mỗi ngày trong đời.
 3. Love is not only something you feel, it is something you do.
  Tình yêu không chỉ là thứ bạn cảm nhận, mà nó là thứ bạn làm.
 4. We loved with a love that was more than love.
  Chúng tôi yêu bằng một tình yêu còn hơn cả tình yêu.
 5. Some love stories aren't epic novels. Some are short stories. But that doesn't make them any less filled with love.
  Một số câu chuyện tình yêu không phải là tiểu thuyết sử thi. Một số là truyện ngắn. Nhưng điều đó không làm cho họ bớt tràn ngập tình yêu.
 6. You have bewitched me body and soul, and I love, I love, I love you.
  Bạn đã bị mê hoặc tôi cả thể xác và tâm hồn, và tình yêu, tôi yêu bạn.
 7. To love or have loved, that is enough. Ask nothing further. There is no other pearl to be found in the dark folds of life.
  Yêu hay đã yêu, thế là đủ. Không hỏi gì thêm. Không có viên ngọc nào khác được tìm thấy trong các nếp gấp tối của cuộc sống.
 8. The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
  Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới này không thể được nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, nhưng phải được cảm nhận bằng trái tim.
 9. One cannot love and be wise.
  Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.
 10. For you see, each day I love you more. Today more than yesterday and less than tomorrow.
  Em sẽ thấy rằng mỗi ngày anh càng yêu em. Hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.

For you see, each day I love you more. Today more than yesterday and less than to

 1. Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own.
  Tình yêu là niềm khát khao được dâng hiến bản thân và cảm nhận niềm vui của người khác như của chính mình.
 2. Bried is life but love is long.
  Cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì trường cửu.
 3. You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly.
  Chúng ta không cần tìm một người hoàn hảo để yêu mà là nhìn nhận sự hoàn hảo ở trong những người không hoàn hảo.
 4. If you can’t be with the one you love, love the one you are with.
  Nếu bạn không thể ở cùng người bạn yêu, hãy yêu người bạn ở cùng.
 5. The real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space.
  Người yêu thực sự là người đàn ông có thể khiến bạn hồi hộp bằng cách hôn lên trán hoặc mỉm cười vào mắt bạn hoặc chỉ nhìn chằm chằm vào không gian.
 6. Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.
  Tình yêu nhận ra không có rào cản. Nó nhảy qua rào cản, nhảy hàng rào, xuyên tường để đến đích đầy hy vọng.
 7. The giving of love is an education in itself.
  Việc cho đi tình yêu là một sự giáo dục trong chính nó.
 8. When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart, and when you love someone more and you’ ve done all you can do, you set them free. and is that love was true, when you love someone, it will alll come back to you.
  Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm cho tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi, vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
 9. Life without love is like a tree without blossoms or fruit.
  Cuộc sống không có tình yêu giống như một cái cây không hoa không trái.

Life without love is like a tree without blossoms or fruit

 1. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have
  Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.
 2. Beauty is not in the eyes of the beholder.
  Vẻ đẹp không nằm ở má hồng người con gái mà nằm ở con mắt kẻ si tình.
 3. How come we don’t always know when love begins, but we alway know when it ends?
  Tại sao chúng ta không bao giờ nhận được tình yêu bắt đầu từ khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?
 4. You’ll find love if you stop looking for it.
  Bạn sẽ tìm thấy tình yêu khi bạn ngừng tìm kiếm nó.
 5. A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up my mind, but a nice guy can open up my heart.
  Một gã điển trai có thể khiến tôi tròn mắt, một người thông minh có thể mở mang trí óc tôi, nhưng chỉ một chàng trai tốt mới có thể mở lối vào trái tim tôi.
 6. Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, falling in love with you beyond my control.
  Gặp em là định mệnh, trở thành bạn của nhau là lựa chọn còn yêu em là vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.
 7. In this life we can not do great things. We can only do small things with great love.
  Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.
 8. I love you like my life, do you know why? – Because you are my life...
  Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em biết tại sao ko? Vì em chính là cuộc sống của anh.
 9. Real love is not based on romance candle light dinner and walks along the beach. In fact, it is based on respect, compromise, care and trust.
  Một tình yêu thực sự không phải là một buổi tối lãng mạn dưới ánh nên lung linh hay buổi buổi dạo quanh bờ biển. Thực tế nó dựa trên sự tôn trọng, cam kết, quan tâm và tin tưởng.
 10. I want a person who comes into my life by acident, but stay on purpose.
  Tôi muốn một người bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên nhưng vì tôi mà ở lại.
 11. In your darkest hour, when you feel scare some things, just remember this: I’ll always be here for you. I’m not an angle and I can’t change your fate but I’d do anything for you because you are my mate!
  Trong thời khắc u ám nhất, khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không thể thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi vì em là một phần của đời anh.

In your darkest hour, when you feel scare some things, just remember this

 1. The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.
  Cơn đói tình cảm đau khổ hơn nhiều so với cơn đói thể xác.
 2. Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river.
  Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông.
 3. If I’m in Hell and you are in Heaven, I’ll look up and be glad of you. But if I’m in Heaven and you are in Hell, I’ll pray to God to send me down because the heaven is not heaven without you!
  Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường, anh sẽ ngước lên nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu trời gửi anh xuống đó bởi anh biết rằng thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường nữa nếu thiếu em!
 4. You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.
  Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên họ thì mới gọi là yêu.
 5. Frendship often ends in love, but love in frendship-never
  Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không có điều ngược lại.
 6. In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.
  Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
 7. The only feeling of read loss is when you love someone more than you love yourself
  Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.
 8. Love gegets love.
  Tình yêu sản sinh ra tình yêu.
 9. Love is like heaven, but it can hurt like hell.
  Tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.

Trên đây là những câu nói bằng tiếng Anh hay về tình yêu, Stt tiếng Anh về tình yêu hay nhất được ThuThuatPhanMem sưu tầm và tổng hợp lại. Hy vọng bạn sẽ có cái nhìn bao quát hơn về tình yêu, sự ngọt ngào cũng như những giây phút đau khổ mà tình yêu mang lại. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong chính tình yêu của mình.

Viết bình luận