Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023-2024

Sáng kiến kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục của trường lớp giúp các em học sinh có hứng thú học tập và nâng cao hiệu quả học tập. Nếu bạn đang chưa hiểu rõ về sáng kiến kinh nghiệm, mục đích của sáng kiến kinh nghiệm, những quy định khi viết sáng kiến kinh nghiệm và cách viết sáng kiến kinh nghiệm như thế nào. Vậy mời bạn cùng tham khảo bài viết hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 – 2024 mà ThuThuatPhanMem.vn chia sẻ với bạn dưới đây nhé.

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023-2024

I. Sáng kiến kinh nghiệm là gì?

"Sáng kiến" được hiểu là ý tưởng, phương pháp, ý kiến mới, độc đáo và sáng tạo. "Kinh nghiệm" có nghĩa là những kiến thức, kỹ năng, hiểu biết được thu thập và tích lũy qua quá trình trải nghiệm trong thời gian dài. Vậy “Sáng kiến kinh nghiệm” chính là những ý kiến, ý tưởng, những phương pháp mới được đưa ra từ những kinh nghiệm đã được trải qua.

Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục là một trong những hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục, được viết bởi các giáo viên với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục và kết quả học tập của học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm bao gồm quá trình đề xuất biện pháp, thực hiện và đánh giá các biện pháp giáo dục đối với một vấn đề cụ thể nào đó xoay quanh phương pháp học tập, các vấn đề liên quan đến học tập.

Sáng kiến kinh nghiệm là gì

II. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm giúp nâng cao khả năng tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành GD & ĐT.

III. Định hướng nội dung và quy định chung khi viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 – 2024

1. Định hướng nội dung viết sáng kiến kinh nghiệm

 • Nội dung đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực học sinh, ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới.
 • Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị.
 • Hoạt động xã hội hóa giáo dục trong các đơn vị trường học.
 • Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm, xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện.
 • Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
 • Các nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường.
 • Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy.
 • Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội.
 • Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Tổ chức học 2 buổi/ ngày, tổ chức bán trú, công tác y tế trường học.
 • Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp.
 • Các nội dung khác: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến học, khuyến tài, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục khởi nghiệp, xây dựng xã hội học tập,...

Cách viết sáng kiến kinh nghiệm

2. Một số quy định chung khi viết sáng kiến kinh nghiệm

 • Bản sáng kiến kinh nghiệm được đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Times New Roman cỡ 13 - 14; dãn dòng 1.2, căn lề trái - phải - trên - dưới lần lượt là 3 - 2 - 2 - 2 (cm); đánh số trang phía trên trang giấy, căn giữa.
 • Bản sáng kiến kinh nghiệm được in, đóng quyển, có bìa, ghi rõ tên đề tài, người viết, đơn vị.
 • Kết quả sáng kiến kinh nghiệm năm học nào sẽ tính trong năm học đó
 • Không được sao chép sáng kiến kinh nghiệm, tác giả sao chép sẽ bị nhắc nhở, phê bình ảnh hưởng đến đánh giá thi đua.

3. Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm chung

Mẫu bìa viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 - 2024

4. Biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

Có rất nhiều mẫu biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm tùy mỗi đơn vị giáo dục lựa chọn làm tiêu chuẩn để chấm sáng kiến kinh nghiệm, dưới đây là một biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm chuẩn, được áp dụng nhiều tại các đơn vị.

PHÒNG GDĐT........
Đơn vị………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tên SKKN:
Tác giả :
Đơn vị :
Tên SKKN :
Môn (hoặc Lĩnh vực):


TT

Nội dung

Điểm

Nhận xét

I

Điểm hình thức (1 điểm)

I.1

Trình bày đúng qui định (Văn bản SKKN được in (font unicode, cỡ chữ 14, giãn dòng 1.2, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy,...) (0.5 điểm).

I.2

Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) (0.5 điểm).

II

Điểm nội dung (9 điểm)

II.1

Đặt vấn đề (1 điểm)

Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết để giải quyết, giới hạn phạm vi, ý nghĩa của vấn đề.

Vấn đề đưa ra được giải quyết có tính thực tiễn, tính phổ biến, tính thời sự, ….

II.2

Giải quyết vấn đề (7 điểm)

- Lựa chọn và sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nguyên lý giáo dục và các nguyên tắc sư phạm, tên của SKKN phù hợp với nội dung trình bày (1 điểm).

- Chỉ rõ được tính mới, tính sáng tạo của các giải pháp, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về GD&ĐT của nhà nước và lý luận về giáo dục (1.5 điểm).

- Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác, không có lỗi chính tả, lỗi cú pháp (1,5 điểm).

- Đưa ra được các giải pháp, biện pháp cụ thể, khả thi, có thể áp dụng được ở nhiều đơn vị (1 điểm).

- Đánh giá được hiệu quả mà các giải pháp, kinh nghiệm mang lại, thể hiện bằng các số liệu minh họa cụ thể (1 điểm).

- Nêu được ý nghĩa của SKKN đối với thực tiễn quản lý và giảng dạy ở cơ quan, nhà trường (1 điểm).

II.3

Kết luận và khuyến nghị (1 điểm)

- Khẳng định kết quả mà SKKN mang lại.

- Gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

- Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN.

Có bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp của SKKN (0,5 điểm);

Khẳng định được hiệu quả mà mỗi SKKN mang lại (0,5 điểm);

Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN (0,5 điểm).

TỔNG ĐIỂM

Đánh giá của Ban chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):

Xếp loại :...............

(Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm

Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm

Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm

Không xếp loại: < 10 điểm)

Người chấm 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chấm 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 201..

Trưởng Ban chấm

IV. Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 – 2024

A. Bố cục viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 – 2024 chuẩn

Bố cục viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ tùy theo từng lĩnh vực, từng bộ môn và từng nội dung khác nhau, nhưng bố cục chung để viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 - 2024 gồm các phần sau.

1. Phần mở đầu

- Lý do chọn đề tài

- Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

2. Phần nội dung

2.1 Cơ sở lý luận

2.2 Thực trạng (Cơ sở thực tiễn)

- Thuận lợi - khó khăn (Thành công - hạn chế, Điểm mạnh - điểm yếu)

- Các nguyên nhân (Chủ quan, khách quan)

- Phân tích, đánh giá các thực trạng vấn đề mà đề tài đang nói đến

2.3 Giải pháp/Biện pháp

- Mục tiêu

- Nội dung và cách thức thực hiện

- Điểm mới của biện pháp

- Mối liên hệ của các giải pháp/biện pháp

2.4 Kết quả đạt được quả khảo nghiệm, đánh giá

3. Kết luận, khuyến nghị

3.1 Kết luận

- Tổng kết khái quát các nội dung nghiên cứu

- Kết quả của nội dung nghiên cứu

3.2 Khuyến nghị

4. Tài liệu tham khảo

5. Phụ lục

Bố cục viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 - 2024

B. Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 – 2024

Dựa vào bố cục viết sáng kiến kinh nghiệm ở phần trên, dưới đây là những hướng dẫn cụ thể từng phần, từng mục để bạn có thể dễ dàng viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 – 2024 cho mình.

1. Phần mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Phần này trình bày lý do chọn đề tài sáng tạo kinh nghiệm của bạn, bạn cần trình bày được những ý chính sau:

 • Đầu tiên cần nêu rõ vấn đề trong thực tiễn công tác mà bạn đã chọn để viết SKKN.
 • Tiếp theo đưa ra ý nghĩa và tác dụng (về mặt lý luận) của vấn đề đó trong công tác.
 • Sau đó là những mâu thuẫn giữa thực trạng với yêu cầu mới đòi hỏi phải được giải quyết.
 • Từ những nội dung đó bạn khẳng định được lý do mà bạn chọn đề tài này để viết sáng kiến kinh nghiệm.

1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

 • Mục tiêu của đề tài: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm nhằm giải quyết giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề nội bộ, cạnh tranh hoặc những tình huống phát sinh trong quá trình công tác tại đơn vị.
 • Nhiệm vụ của đề tài: Phần này bạn cần làm rõ những định hướng của mục tiêu thông qua các việc cụ thể, tùy từng đề tài viết SKKN mà bạn sẽ có những việc cụ thể riêng cho đề tài đó. Ví dụ một số việc cụ thể như: Đổi mới trong công tác giảng dạy, đánh giá học sinh; Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên tại đơn vị; Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào giảng dạy; Nâng cao hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy tại trường; Tổ chức các chương trình hướng nghiệp, giáo dục tâm sinh lý, giáo dục giới tính,…

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là vấn đề, sự vật, sự việc được lựa chọn để xem xét, làm rõ trong quá trình nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Một bài sáng kiến kinh nghiệm thường sẽ không có phạm vi nghiên cứu quá rộng, nó thưởng có phạm vi hẹp hơn. Bạn cần khoanh vùng phạm vi để tìm ra giới hạn, thống nhất về không gian và thời gian nghiên cứu đề tài.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đây là phần mà bạn đưa ra phương pháp bạn chọn để nghiên cứu cho đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình. Một số phương pháp nghiên cứu như:

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Là phương pháp thu thập những cơ sở lý luận, thông tin, số liệu có sẵn để kết luận cho nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp này nhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài như:

 • Phương pháp điều tra
 • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm GD
 • Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động
 • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
 • Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm

- Phương pháp thống kê toán học

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 - 2024

2. Phần nội dung

2.1 Cơ sở lý luận

Trong phần cơ sở lý luận này, bạn cần trình bày tóm tắt những lý luận, lý thuyết đã được tổng kết, đây chính là những cơ sở lý luận có tác dụng định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp, biện pháp khắc phục những vấn đề mà bạn đã trình bày trong phần đặt vấn đề. Phần này bao gồm những khái niệm, những kiến thức cơ bản về đề tài mà bạn chọn để viết SKKN.

2.2 Thực trạng (Cơ sở thực tiễn)

Trong phần này bạn trình bày những thuận lợi, khó khăn mà bạn đã gặp phải trong vấn đề này. Bạn cần mô tả, làm nổi bật những khó khăn, những mâu thuẫn mà bạn đang tìm cách giải quyết vấn đề.

Trình bày các nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, bất cập đã đề ra. Những nhân tố nào đã làm tồn tại những vấn đề đó và sự cản trở của các yếu tố chủ quan, khách quan đến quá trình nghiên cứu đề tài viết SKKN.

2.3 Giải pháp/Biện pháp

Phần giải pháp, biện pháp, bạn cần đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề sau khi nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn. Nội dung cụ thể về yêu cầu thực tế, tính khả thi, chỉ ra cách thức, phương pháp triển khai thực hiện giải quyết vấn đề như: Thực hiện như thế nào, bắt đầu thực hiện từ đâu, mục tiêu là gì, áp dụng trong tình huống nào,…

2.4 Kết quả đạt được quả khảo nghiệm, đánh giá

Tiếp theo bạn cần đưa ra bạn đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp cho đối tượng nào, kết quả cụ thể đã đạt được ra sao. So sánh kết quả với thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, để xem tính hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm như thế nào.

3. Kết luận, khuyến nghị

3.1 Kết luận

Đưa ra tổng kết khái quát các nội dung, trình bày những nhận định chung của mình về khả năng áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến kinh nghiệm này.

3.2 Khuyến nghị

Đề xuất những ý kiến, nguyện vọng của bạn, kiến nghị với các cấp trên đưa ra những biện pháp, tạo điều kiện tốt hơn cho việc áp dụng sáng kiến có hiệu quả.

4. Tài liệu tham khảo

Đưa ra danh mục các tài liệu tham khảo mà bạn sử dụng trong bản sáng kiến kinh nghiệm năm học này.

5. Phụ lục

Trong phần phụ lục, phải đảm bảo chính xác, liên quan đến các lập luận và số liệu được bạn viết ra. Phụ lục được xem là phần tài liệu dẫn chứng có những nội dung nghiên cứu ở trên, được trình bày ngắn gọn nhưng phải đầy đủ.

Như vậy, ThuThuatPhanMem.vn đã vừa chia sẻ với bạn cách viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 – 2024. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là gì? Các nội dung được lựa chọn để viết sáng kiến kinh nghiệm, quy định chung khi viết sáng kiến kinh nghiệm như: Cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề,… Bố cục đầy đủ của một bài sáng kiến kinh nghiệm cần có cùng với hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 – 2024 một cách chi tiết và cụ thể nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này.

Viết bình luận