Hàm VAR.P - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm VAR.P - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm VARP - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bỏ qua giá trị logic và văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bỏ qua giá trị logic và văn bản. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: VAR.P(number1,[number2],...)

Trong đó:

- number1,[number2],...): Các đối số trong tổng thể cần tính phương sai, trong đó number1 là đối số bắt buộc, các đối số tiếp theo là tùy chọn và chứa tối đa 254 đối số number.

Chú ý:

- Hàm VAR.P giả định các đối số của nó là toàn bộ tổng thể.

- Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ những giá trị trong mảng đó mới được dùng.

- Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào các đối số của hàm -> những giá trị này vẫn được tính.

- Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- Nếu muốn tính toán cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm VARPA.

- Phương trình tính toán hàm VAR.P là:

\[\frac{{\sum {{{\left( {x - \overline x } \right)}^2}} }}{n}\]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp của các giá trị number trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp của các giá trị number

- Tại ô cần tính nhập công thức: =VAR.P(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =VAR.P(D6:D10)

- Nhấn Enter -> phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp của các giá trị number là:

Kết quả phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp của các giá trị number

- Trường hợp giá trị là văn bản hoặc logic -> hàm bỏ qua những giá trị này:

Trường hợp giá trị là văn bản hoặc logic - hàm bỏ qua những giá trị này

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VAR.P trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận