Hàm STDEVP - Hàm tính độ lệch chuẩn trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm STDEVP trong Excel, giúp các bạn tính độ lệch chuẩn dựa trên các mẫu.

Mô tả: Khác với hàm STDEV hàm STDEVP giúp bạn tính độ lệch chuẩn hay chính là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEVP( number1, [number2]…).

Trong đó:

- number1: Giá trị đối số dạng đầu tiên tương ứng với tổng thể, là tham số bắt buộc.

- number2: Giá trị đối số từ 2 tới 255 tương ứng với tổng thể, là tham số tùy chọn. Các giá trị có thể là giá trị riêng lẻ (phân cách nhau bởi dấu phẩy) hoặc các giá trị là mảng đơn hoặc tham chiếu.

Chú ý:

- Công thức tính hàm STDEVP:

Công thức

Trong đó: X là giá trị trung bình hàm AVERAGE(number1,number2,…) và n là kích thước mẫu.

- Trường hợp nếu dữ liệu là đại diện cho mẫu của tổng thể thì thực hiện tính độ lệch chuẩn bằng cách sử dụng hàm STDEV.

- STDEVSTDEVP trả về giá trị gần bằng nhau trong trường hợp với các mẫu kích thước lớn.

- Độ lệch chuẩn được tính toán dựa trên phương pháp "n".

- Giá trị các tham số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

- Hàm sẽ đếm các đối số trong trường hợp các giá trị lô- gic và trình bày số dạng văn bản được gõ trực tiếp vào danh sách.

- Trường hợp tham số là mảng hay tham chiếu -> chỉ có giá trị số trong mảng mới được tính, ngoài ra các giá trị trống, giá trị lô- gic, văn bản… bị bỏ qua.

- Hàm sẽ báo lỗi trong trường hợp các tham số là văn bản hoặc giá trị lô- gic không chuyển được sang kiểu số.

- Trường hợp bạn muốn giá trị lô- gic, văn bản… được phép tính toán -> sử dụng hàm STDEVPA.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn về độ bền của 3 sản phẩm dựa vào bảng số liệu sau:

Cách sử dụng hàm STDEVP

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =STDEVP(C8:E8).

Cách sử dụng hàm STDEVP 2

Nhấn Enter giá trị độ lệch chuẩn giữa 3 sản phẩm là:

Cách sử dụng hàm STDEVP 3

Thực hiện sao chép công thức cho các ô dữ liệu còn lại -> Kết quả là:

Cách sử dụng hàm STDEVP 4

Với 3 sản phẩm trên nếu độ bền giữa 3 sản phẩm gần giống nhau -> giá trị độ lệch chuẩn thường nhỏ hơn 1. Trường hợp 3 sản phẩm có cùng độ bền -> giá trị hàm STDEVP =0. Trường hợp độ bền 3 sản phẩm gần giống nhau hàm STDEV có giá trị bằng 1, còn hàm STDEVP tính toán chính xác hơn thường giá trị tiến gần đến 1.

Trên đây là cách sử dụng và những chú ý cần thiết khi sử dụng hàm STDEVP. Hy vọng giúp các bạn giải quyết vấn đề hiệu quả và nhanh nhất. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận