Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn bài tập thực hành về cách tính các giá trị trong bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Tính các giá trị trong bảng kê tiền thuê máy vi tính

Tính số tiền khách thuê máy vi tính phải trả, tính tổng số giờ thuê và tổng tiền thu được.

Bước 1: Để tính được số tiền khách thuê phải trả cần phải tính số giờ khách đã thuê. Tại ô của cột tổng số giờ nhập công thức: = F7-E7:

Tại ô của cột tổng số giờ nhập công thức = F7-E7

Bước 2: Nhấn Enter -> tổng số giờ khách đã thuê là:

Nhấn Enter trả về tổng số giờ khách đã thuê

Bước 3: Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

Bước 4: Tính tổng tiền khách phải trả -> nhập công thức: =$H$4*G7*24, ở đây đơn giá là giá trị cố định bạn nên nhập ở dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách bôi đen địa chỉ ô -> nhấn F4):

Tính tổng tiền khách phải trả - Nhập công thức: =$H$4*G7*24

Bước 5: Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

Bước 6: Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

Bước 7: Tính tổng số giờ khách đã thuê -> nhập công thức: =SUM(G7:G16) -> nhấn Enter -> tổng số giờ khách đã thuê là:

Tính tổng số giờ khách đã thuê - nhập công thức =SUM(G7:G16)

Bước 8: Tương tự tính tổng tiền thu được khách đã thuê:

Tương tự tính tổng tiền thu được khách đã thuê

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách kê khai tiền thuê máy vi tính trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận