Hàm OR trong Excel, cách sử dụng hàm OR và ví dụ minh họa

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm OR – Hàm logic trong excel.

Mô tả: Hàm OR là một hàm trả về giá trị logic trong Excel.

Cú pháp: OR (logical 1, [logical 2], …).

Trong đó:

- logical 1, logical 2 là các giá trị logic (có giá trị True hoặc False).

- Hàm chứa tối đa 255 giá trị logic.

- Giá trị trả về của hàm: hàm trả về giá trị True nếu 1 trong các đối số có giá trị True, hàm trả về giá trị False khi toàn bộ các đối số có giá trị False.

Chú ý:

- Các đối số phải là giá trị logic hoặc tham chiếu tới 1 mảng có chứa giá trị logic.

- Nếu 1 trong các đối số của hàm có giá trị là văn bản hoặc ô trống thì các giá trị này được bỏ qua.

- Trường hợp toàn bộ giá trị các đối số không phải là giá trị logic hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

- Có thể sử dụng hàm OR trong công thức mảng bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm OR cho các giá trị logic sau:

Hàm OR trong Excel

- Tại ô cần tính giá trị nhập công thức: =OR(C6,D6,E6).

Hàm OR trong Excel 2

Nhấn Enter kết quả hàm OR khi tất cả các đối số đều có giá trị TRUE là:

Hàm OR trong Excel 3

- Thực hiện sao chép công thức cho các giá trị còn lại -> kết quả nhận được:

Hàm OR trong Excel 4

- Trường hợp 1 trong các đối số chứa văn bản hoặc ô trống được bỏ qua -> giá trị trả về vẫn là giá trị logical.

Hàm OR trong Excel 5

- Trường hợp tất cả các đối số là văn bản hoặc là ô trống hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

Hàm OR trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và những trường hợp hay gặp của hàm OR.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận