Hàm MONTH - Hàm trả giá trị tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê - ri trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MONTH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MONTH - Hàm trả giá trị tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê - ri trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê – ri trong Excel. Tháng được biểu thị bằng số nguyên có giá trị từ 1 đến 12 tháng.

Cú pháp: MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number là ngày được biểu thị bằng số sê – ri muốn tính giá trị tháng.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri để thuận lợi cho quá trình tính toán.

- Giá trị trả về của hàm YEAR, MONTH, DAY là giá trị Gregorian bất kể định dạng hiển thị đã cung cấp.

Ví dụ:

Tính giá trị tháng trong những ngày với định dạng khác nhau:

Tính giá trị tháng trong những ngày với định dạng khác nhau

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MONTH(F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =MONTH(F7)

- Nhấn Enter -> giá trị tháng trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị tháng

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm MONTH trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận