Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MINA - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic.

Cú pháp: MINA(value1, [value2], ...)

Trong đó:

- value1, [value2], ...): Là các giá trị muốn tìm trung vị, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số value.

Chú ý:

- Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

- Giá trị logic là True được coi là 1, giá trị False được coi là 0.

- Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

- Nếu các đối số không chứa số -> hàm trả về giá trị 0.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

- Trường hợp không muốn tính cả các giá trị văn bản và logic -> sử dụng hàm MIN.

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ nhất của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nhỏ nhất của các giá trị trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MINA(D6:D11)

Tại ô cần tính nhập công thức =MINA(D6:D11)

- Nhấn Enter -> giá trị nhỏ nhất bao gồm cả giá trị văn bản và logic là:

Giá trị nhỏ nhất bao gồm cả giá trị văn bản và logic là 0

- Ở đây giá trị trả về là 0 tương ứng với giá trị của False.

- Trường hợp giá trị True là giá trị nhỏ nhất -> hàm trả về giá trị 1

Trường hợp giá trị True là giá trị nhỏ nhất - hàm trả về giá trị 1

- Trường hợp giá trị False là giá trị nhỏ nhất -> hàm trả về giá trị 0.

Trường hợp giá trị False là giá trị nhỏ nhất - hàm trả về giá trị 0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MINA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận